English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Prof. Dr.
   Adı - Soyadı    Ahmet Ferda Çakmak
   Telefon    0372 291 1687
   E-posta    cakmakahm@gmail.com
   Web    Kişisel Web Sayfası
 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ahmet Ferda Çakmak

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1994

Y. Lisans

İşletme

İstanbul Teknik Üniversitesi

1997

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

İşletme

İstanbul Teknik Üniversitesi

2006

Doc.

Yönetim ve Strateji

ÜAK

2012 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF Fakültesi

1999-2000

Ar.Gör.  

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

2000-2006

Dr.Ar.Gör.  

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF Fakültesi

2006-2007

Yar.Doç.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF Fakültesi

2007-2012

İdari Görevler :

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı (2008- )

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yadımcısı (2011- )

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı (2010-2010)Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Koordinatörü (2009-2010)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2010-2011

Güz

İşletme Bilimi 1 

3

0

367

İşletme Bilimine Giriş

3

0

211

Uluslararası İşletmecilik 

3

0

174

Örgütsel Davranış

3

0

6

Bilgi Yönetimi

3

0

3

Müşteri ilişkileri Yönetimi

3

0

12

İlkbahar

İşletme Bilimi 2 

3

0

 237

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

 255

Satış Yönetimi

3

0

 16

2009-2010

Güz

İşletme Bilimi 1

3

0

303

Uluslararası İşletmecilik 

3

0

134

Temel Pazarlama

3

0

17

Bilgi Yönetimi

3

0

2

Örgütsel Davranış

3

0

5

İlkbahar

İşletme Bilimi 2 

3

0

319

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

186

Örgütlerde Davranış Uygulamaları

3

0

1

Seminer

0

2

18

Satış Yönetimi

3

0

16

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Benk, S., Budak, T., Çakmak, A.F., "Tax Professionals’ Perceptions of Tax Fairness: Survey Evidence in Turkey", International Journal of Business and Social Science, Vol:3, No:2, 112-117 pp., 2012.

A2. Cakmak, A.F., Benk, S., Budak T., "The Acceptance of Tax Office Automation System (VEDOP) By Employees: Factorial Validation of Turkish Adapted Technology Acceptance Model (TAM)," International Journal of Economics and Finance, Vol. 3, No. 6, 107-116 pp., 2011

A3. Ofluoglu, G., Cakmak, A.F., “Techniques of Training Needs Analysis in Organizations,” The International Journal of Learning, 18, 1, 605-614 pp., 2011

A4.  S.Benk, A.F.Çakmak, T.Budak, "An Investigation of Tax Compliance Intention: A Theory of Planned Behavior Approach", European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences (SCOPUS), 180-188 pp., 2011

A5. A.F.Çakmak, İ.E.Çevik, "Cognitive emotion regulation questionnaire: Development of Turkish version of 18-item short form", African Journal of Business Management (ISI), 2097 - 2102 pp., 2010

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

B1. Çakmak, A.F., Ofluoğlu, G., Saban, M. (2010), “The Impact of the Financial and Economic Crises: Prevailing Wage Policies and Cost Reduction,” Turgut Özal Internatıonal Conference On Economics And Politics – I “Global Crises And Economic Governance”, April 15th-16th 2010, Malatya, Turkey.

B2. Ofluoğlu G., Çakmak A.F., Büyükyılmaz O. (2009) “Tıbbi Artıkların Yönetimi ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması”, 1. Uluslararası Çevre Sempozyumu, 20-24 Mayıs, Türkiye-Manas Üniversitesi Bişkek, Kırgızistan.

B3. Ofluoğlu G., Çakmak A.F., Büyükyılmaz O. (2008), “İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Yönetime Katılma Teknikleri,” 5. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı, 1-3 Kasım, İstanbul.

B4. Küskü F, Ataman B., Çakmak A.F. (2004), “Applicant reactions to employment interviews: Evidence from a developing country setting”. Thirteenth World Business Congress IMDA (International Management Development Association). July 14th – 18th 2004, Maastricht, The Netherlands.

B5. Süder A., Çakmak A.F. (2003), “Logistics management in Turkish automative industry”. International Logistics Congress. June 30th- July 1st 2003 Istanbul, Turkey.

B6. Küskü F, Çakmak A.F., Ataman B. (2003), “The effects of applicants’ characteristics on employment interview satisfaction of applicants”. 2003 Joint International Meeting of the Association of European Operational Research Societies and Institute for Operations Research and the Management Sciences. July 6th- 10th 2003, İstanbul, Turkey.

B7. Süder A., Çakmak A.F. (2002), “Establishing and computerizing human resource systems in Turkish banks”. International Conference on Fuzzy Systems and Soft Computational Intelligence in Management and Industrial Engineering. May 29th – 31th 2002, İstanbul, Turkey.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. A.F.Çakmak, S.Kilci, "Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin yeri ve önemi", Kamu-İş , 219-270 pp., 2011 

D2. Biçer, İ.H., Erçek, M., Küskü, F., Çakmak, A.F. (2009), “Örgütsel Bağlılığın Duygusal Bileşenleri: Türk Kamu Kuruluşunda Kapsamlı bir Yapısal Denklem Modeli,” İtüdergisi /d Mühendislik, 8 (4), s.187-198.

D3. Biçer İ.H., Çakmak A.F.         (2006), “Performans Değerleme Sisteminden Duyulan Memnuniyeti Etkileyen Unsurlar,”      İtüdergisi/b - Sosyal Bilimler Serisi, 3 (1), s.3-14.

D4. Küskü F, Ataman B., Çakmak A.F. (2003), “İş görüşmelerinin değerlendirilmesi: Aday memnuniyeti ölçeği,” Yönetim Araştırmaları Dergisi, 8 (1), s.29-56.

D5. Süder A., Çakmak A.F. (2003), “Crisis Management in Turkish Automotive Industry,” Endüstri Mühendisliği, 14(3), s.15-29.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Çakmak A.F., Yıldırım H., Göktaş Kulualp H. (2010), “KOBİ’lerde Beyaz Yaka Suçların Algılanma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma,” 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak.

E2. Ofluoğlu G., Çakmak A.F., Büyükyılmaz O. (2009), “İş-Aile Yaşam Çatışmasının Nedenleri ve İş Sağlığı Üzerindeki Etkileri,” V. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 16-18 Nisan 2009, Adana.

E3. Çakmak, A.F., Büyükyılmaz, O. (2008) “Akademik Personelin Performans Değerleme Sistemine Dair Algıları ve Yeni Bir Sistem Tasarımı İçin Öneriler,” Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri Kongresi, 3-4 Nisan 2008, Ankara.

E4. Çakmak, A.F., Erçek M. (2007), “Performans Değerleme Sisteminden Duyulan Memnuniyetin Belirleyicileri: Adalet Algısı ve Sistem Bilgisinin Etkileri,” 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs 2007, Sakarya.

E5. Küskü F, Ataman B., Çakmak A.F. (2003), “İş görüşmeleri sürecinde aday memnuniyeti: Bir ölçek geliştirme denemesi”. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. 22-24 Mayıs 2003, Afyon.

F. Diğer yayınlar :

F1. Çakmak A.F. (2006), “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı”, Yücel Candemir’e Armağan, (Der: Tokdemir, E.; Günçavdı, Ö.; Küçükçifçi, S.), İTÜ, İşletme Fakültesi, (ISBN:975-561-286-6).

F2. Biçer İ.H., Çakmak A.F. (1997), “Stratejik işbirliği ve Türkiye otomobil sanayine etkileri”. V. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. 29-31 Mayıs 1997, Ankara.

 

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi