English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Prof. Dr.
   Adı - Soyadı    Necla Ayaş
   Telefon    0372 291 1271
   E-posta    necla.ayas@beun.edu.tr
   Web    Kişisel Web Sayfası
 

ÖZGEÇMİŞ                                                                              

Adı Soyadı: Necla AYAŞ                                                                                     

                                                                                                                                                           necla.ayas@beun.edu.tr   

                                                                                                                                                            neclaayas@gmail.com      

 Öğrenim Durumu                                                                                                                      

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 İktisat

Karadeniz Teknik Üniversitesi.

1994

Y. Lisans

 İktisat

Muğla Üniversitesi.

1998

Doktora

 İktisat

Muğla Üniversitesi

2004  

Yüksek Lisans Tez: Doğal Kaynaklardan Yararlanma Sürecinde Piyasa Ekonomisinin İşlerliği, Eylül 1998.

Doktora Tezi Bölgesel Rekabet Gücünü Geliştirmeye Yönelik Alternatif Bir Yaklaşım: Yeni Endüstriyel Bölgeler Yaklaşımı (Denizli Örneği).

 G. Ünvanı

                       Görev Yeri  

    Yıl

Ar. Gör.

Muğla Üniversitesi (İİBF, İktisat)

1998-2003

Yrd. Doç. Dr.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (İİBF, İktisat)

2004-2012

Doç. Dr.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (İİBF, İktisat)

2012-2017

Prof. Dr.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (İİBF, İktisat)

2017 +

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1-Bireysel Kredilerin Hane halkı Ekonomisi Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması: Zonguldak Örneği, (Haz. M. Esra Küçük Motor), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ SBE İktisat Anabilim Dalı, (2014).

2-“Türkiye’de Bölgesel Gelir Dağılımının Theil ve Gini-2 Endeksleri ile Analizi”, (Haz. M. Ak), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ SBE İktisat Anabilim Dalı, (2010).

3-“Hizmetler Sektöründe Çarpan Katsayılarının Girdi-çıktı Analiz Yöntemiyle İncelenmesi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, (Haz. İ. Özışık), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ SBE İktisat Anabilim Dalı, (2009).

4-“Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkileri”,(Haz. M. Ateş), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ SBE İktisat Anabilim Dalı, (2006).

Projeler

TÜBİTAK Projeleri

Ana Metal Sanayinde Yığılma Ekonomileri Ve Verimlilik İlişkisinin Girdi Çıktı Modeli ile Analizi. TÜBİTAK  Proje No: 115K563 - 2018, Proje Yürütücüsü.

Kurum Dışı Ulusal Projeler

TR-81 Düzey 2 Batı Karadeniz Bölgesinin Ekonomik Yapı ve Rekabet Gücünün Girdi Çıktı Modeliyle Analizi”, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı DFD Projesi, Proje No: TR 81/13/DFD 0004, 2014, Proje Yürütücüsü.

Kurum Bilimsel Araştırma Projeleri

1- Öğrenci Memnuniyet Analizi: Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örnek Uygulaması", Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Projeleri, Proje No: 2012-13-00-02, Temmuz 2013, Proje Yürütücüsü. 

2- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanlarının İş Memnuniyetinin Araştırılması", Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Projeleri, Proje No: 2012-13-00-04, Temmuz 2013, Araştırmacı.

3- Denizli Tekstil Kümesinde Bölgesel Rekabet Gücünün Belirleyenleri”, Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:020, Aralık 2003, Bursiyer.

İdari Görevler:

Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcılığı (2009- 2011).

Erasmus İİBF Fakülte Koordinatörlüğü (2009- 2011).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Input Output Assosiciation (2007 +)

ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. “Turizm Bölgelerinde Fiyat Rekabet Gücünün Belirleyenleri: Marmaris-Fethiye Turizm Bölgelerinin Karşılaştırmalı Analizi" İşletme-Finans Dergisi, Ağustos 2005, sayı:233 (Cem Mehmet Baydur ile birlikte)

 A2. “Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği” İşletme-Finans Dergisi, Ocak 2009, sayı: 275. (Hasan Vergil ile birlikte).

A3. "Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Türkiye İmalat Sanayi Örneği" Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Ekim 2010, (Hamza Çeştepe ile birlikte).

A4. "Türk Hizmetler Sektöründe Heckscher Ohlin Modelinin Testi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 12, Sayı:2, (2011). (Hasan Vergil ve Hamza Çeştepe ile birlikte).

A5. "Türk İmalat Sanayi Sektörlerinin Stratejik Önem Analizi", Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 11, Sayı:4, Ekim 2011.

A6.” Türkiye Ekonomisinde Hizmetler Sektörünün Ekonomik Etkilerinin Girdi Çıktı Modeli ile Analizi (1995-2011)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi- Cilt: XVIII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2016, Sayfalar: 89-102.

A7. “Ekonomik Büyümenin Talep Unsurlarına Göre Analizi: Yapısal Ayrıştırma Modeli, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 28(102), 2017, 1-30, doi: 10.5455/ey.36100

B. Yazılan Ulusal Uluslararası Kitaplarda Bölümler

B1- N. AYAŞ, S. Bekmez, C. M. Baydur, İ. Tokatlıoğlu, Fatih Türe, N. Ayaş- B. Coskun., Carla Collicelli (Leader); Rosario Sapienza, Massimiliano Valerii
(Coordinator); Matteo Scaramella, Marta Piccarozzi, Andrea Baglioni,
Gloria Pizzichemi, Giuseppe Lubrano, Elena Mariniello, Vittoria Coletta;
Maria Antonella Di Candia, Roberta Bernardi, Sabrina Pusceddu
(Secretariat, The Mediterranean Limes. The Social Variables of Development:Health, Poverty and Crime Globalization on Social Imbalances between The North and the South of the Basin (COUNTRY STUDİES-TURKEY), 297-341 pp., Italie, Research in the FEMISE network,, 2003

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

C1- “Çevresel Sürdürülebilir Turizm Gelişmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dergisi, 9. Cilt, 1. sayı 2007.

C2-” Bölgesel Rekabet Gücünün Geliştirilmesinde Verimliliğin Rolü” Muğla Üniv. İİBF.Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2002, Sayı: 9.

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

D1- “Türk Telekomünikasyon Sektöründe Yeni Ekonomi ve Rekabet: Bir Uygulamalı Oyun Teorisi Yaklaşımı”, Muğla Üniversitesi 80. yıl Etkinlikleri Rekabet: Düzenlemeler ve Politikalar Kongresi 24-25 Eylül 2003. (Selahattin Bekmez ile birlikte).

E. Ulusal Kitap/ Kitap Bölümleri

E1- “Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Taş ve Toprağa Dayalı Üretimde Rekabet Gücüne Etkileri” Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, Edit.: Doç. Dr. Selahattin Bekmez, Nobel Yayınları, 2008 İstanbul.

E2- "Türk Sigorta Sektörünün Avrupa Birliği Ülkelerine Göre Çok Kriterli Puanlama Modeli İle Karşılaştırılması", Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri Edit. Doç. Dr. Selahattin Bekmez, Nobel Yayınları, 2008 İstanbul. (Mehmet PEKKAYA ile birlikte).

E3- “Rekabet Gücü Stratejisi Olarak Kümeler Ve Yığılma Ekonomileri, Akademisyen Kitabevi, 2017.

F- Uluslararası Kongre / Konferanslarda Bildiriler

F1- Necla AYAŞ “An Alternative Approach To Develop Competitive Advantage of The Tourism Destination: Environmentally Sustainable Tourism Development “ Advances in Tourism Economics, Vila Nova De Santo Andre, Portugal, 13-14 April 2007. (Sibel Cengiz ile birlikte).

F2-  “An analysis of Multiplier Coefficients in Service Sector of Turkey”, Public and Private Services in the new Global Economy XIX. International Conference of RESER Budapeşte, Macaristan (2009). (Doç.Dr. Hasan Vergil ve Doç.Dr. Hamza Çeştepe ile birlikte).

F3-  “Effects of Changes in Service Trade on Capital Intensity: An Input-Output Analysis for Turkey ”, Public and Private Services in the new Global Economy XIX. International Conference of RESER Budapeşte, Macaristan(2009) (Doç.Dr. Hasan Vergil ve Doç.Dr. Hamza Çeştepe ile birlikte).

F4- “Sources Of The Sectoral Growth In Turkısh Economy “, 20. International Input Output Conference”, 25-29 June, 2012, Bratislava, Slovakia.

F5- “Measuring the Sectoral Employment Effects of Changes in Final Demand in Turkey,“, 20. International Input Output Conference”, (Yrd. Doç. Dr. Şenay Saraç ile birlikte). 25-29 June, 2012, Bratislava, Slovakia.

F6- “Measuring Structural Change with Syrquin Decomposition Model” International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, 28 March 2014-02 April 2015, Ft. Lauderdale, Florida, USA.

F7- “Servıce Structure and Change of Productıon in the Turkısh Economy” International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, (Yrd. Doç. Dr. Şenay Saraç ile birlikte) 28 March 2014-02 April 2015, Ft. Lauderdale, Florida, USA.

F8-"Input Output Linkages and Agglomeration: Evidence From Turkey with Panel Data Analysis", 24. Input Output Conference, 4-8 July 2016, Seul Korea. (With Aykut Şarkgüneşi).

F9-"Sectoral Linkages and Labor Productivity: Panel Data Analysis For Turkey", 24. Input Output Conference, 4-8 July 2016, Seul Korea. (With Aykut Şarkgüneşi).

F10-"Import Dependency of Turkish Economy and Major Determinants in Sectoral Level: An Input Output Analysis", 24. Input Output Conference, 4-8 July 2016, Seul Korea.

F11. Üretimin Girdi Yapısı ve Verimlilik İlişkisi: Ana metal Sanayinde TR81: (Zonguldak), TR42: (Kocaeli), TR63: (Hatay) Bölgeleri için Karşılaştırmalı Bir Analiz” 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı, 20-22 Ekim 2016, Bodrum-Türkiye. (Aykut Şarkgüneşi ile birlikte).

F12. “Türkiye Ana Metal Sanayinde Verimliliğin Bileşenleri, Ana metal Sanayinde TR81: (Zonguldak), TR42: (Kocaeli), TR63: (Hatay) Bölgeleri için Karşılaştırmalı Bir Analiz” 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı, 20-22 Ekim 2016, Bodrum-Türkiye. (Aykut Şarkgüneşi ile birlikte).

F13. “Ekonomik Faaliyetlerde Yerelleşme Olgusu Ve Sektörel Yığılma: Ana Metal Sanayi Örneği”, 2nd International Conference On Economics Business Management And Social Sciences, 11-13 May, Serbia, Belgrade.

F14. “Ana Metal Sanayinde Yığılma Verimlilik İlişkisi Ve Bölgesel Farklılaşmalar” 2nd International Conference On Economics Business Management And Social Sciences, 11-13 May, Serbia, Belgrade.

G. Diğer

G1- "Türkiye`de Gelir Dağılımı ve Değişimi Üzerine" Türk Metal Dergisi, Sayı: 159, Ekim 2012.

G2- "Ana Metal ve Metal Ürünleri Sektörlerinin Ülke Ekonomisi Açısından Önemi ve Sektördeki Gelişmeler", Türk Metal Dergisi, Sayı: 169, Ağustos 2013.

G3.” Import Dependency of Sectors and Major Determinants: An Input Output Analysis”, European Journal of Sustainable Development Research, Volume 2, Issue 1 (2017), pp. 1-16.

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi