English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Doç. Dr.
   Adı - Soyadı    Özcan Sezer
   Telefon    0372 291 1668
   E-posta    ozcansezer67@yahoo.com
 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ


Adı Soyadı                 : Doç. Dr. ÖZCAN SEZER

Fakülte                       : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm                         : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Anabilim Dalı             : Yönetim Bilimleri

Doğum Tarihi             : 01.11.1976

Telefon                       : 0-372-2574010/1668

e-posta                       : ozcansezer67@yahoo.com

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kamu Yönetimi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1994-1998

Y. Lisans

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, SBE

1999-2001

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi

2002-2008

Doc.

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası

                   ÜAK

Ocak-2014

 
Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı  :  
 
1980 Sonrası Türkiye’de Siyasal Yabancılaşma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, SBE, 2001. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Halil İ. ÜLKER
 
Doktora Tezi ve  Danışmanı :
 
Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yapısal ve İşlevsel Dönüşümü, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Burhan AYKAÇ.
 
Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Dumlupınar Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

1999-2001

Arş.Gör.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi

2001-2002

Arş.Gör.  

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2003-2008

Dr. Arş.Gör.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi

Nisan 2009- Ağustos 2009

Yar.Doç. Dr.

Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi

Ağustos 2009-………

Doç. Dr.

Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2014-devam

 
 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Yönetilen Doktora Tezleri
Cengiz SARI, "Meslek Etiği ve Türkiye`de Yargının Etik Yapılanması", B.E.Ü. SBE, İşletme Anabilim Dalı, Zonguldak-2013.

Murat AK, Örgütsel Bağlılık ve Görevde Yükselme: Sağlık Sektöründe Çalışanların Görevde Yükselmeye İlişkin Adalet Algılarının Bartın İli Örneğinde İncelenmesi", BEÜ, SBE, İşletme Anabilim Dalı, 2016.

  
İdari Görevler :
1- Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Eylül 2010- Devam
2- B.E.Ü. Üniversitesi İİBF, Fakülte Kurulu Üyeliği, Eylül 2010-
3. B.E.Ü. İİBF, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Aralık-2014-
4. B.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği:2014-2016
5- B.E.Ü., İİBF, Dekan Yardımcılığı, Mayıs-2011- Ocak-2015.
6- ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, Temmuz 2009 – 2011
7- B.E.Ü. Uluslar arası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü-2011-2015
8- BEÜ Uluslar arası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Editör Yardımcılığı, Eylül 2011-2015
9- BEÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı-2011

10-BEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü, Ocak-Haziran 2016.
 

 Bilimsel Dergilerde Hakemlikler:
 
Karabük üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İktisadi İdari Bilimler Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Danışma ve Hakem Kurulu üyeliği
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
E-Journal of Yasar University
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Ombudsman Akademik Dergisi 
Türk İdare Dergisi
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

 
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2010-2011

Güz

  İNSAN HAKLARI (I. VE II. Öğretim)

4

 

65

TEMEL HUKUK (I. VE II. Öğretim)

4

 

56

ANAYASA HUKUKU

3

 

37

  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (I. VE II. ÖĞRETİM)

15

 

513

İlkbahar

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

3

 

70

İDARE HUKUKU (I. ve II. Öğretim)

15

 

300

ANAYASA HUKUKU (I. ve II. Öğretim)

12

 

350

2011-2012

Güz

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (I. ve II. Öğretim)

15

 

553

TEMEL HUKUK (I. ve II. Öğretim)

4

 

81

ANAYASA HUKUKU

3

 

53

HUKUK DEVLETİ (Y. LİSANS)

3

 

11

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

3

 

110

İlkbahar

ANAYASA HUKUKU (İktisat-Maliye I. ve II. Ö)

12

 

490

 

 

İDARE HUKUKU (İkt.-Maliye (I. ve II. Öğretim Ç.E.E.İ)

15

 

400

2012-2013

GÜZ

Hukukun Temel Kavramları (I. ve II. Öğretim)

6

 

202

 

 

Yönetim Bilimi (I. ve II. Öğretim)

6

 

93

 

 

Anayasa Hukuku

3

 

39

 

 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Yönetim (I. ve II. Öğretim)

6

 

203

 

 

Hukuk Devleti ve Kamu Mali Yönetimi (Y. Lisans)

3

 

11


 ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 
A1. Özcan SEZER-Tarık VURAL (2010) “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen Rolü ve Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında Yetki ve Görev Paylaşımı”, Maliye Dergisi, Sayı:159, Aralık-2010 (ECONLIT).
 
A2. E. Abdulhakimoğulları, Ö. SEZER, M. AKPINAR (2011), " Küresel, Ulusal ve Yerel Düzeyde Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkının Gelişimi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:14.
 
A3. Özcan SEZER, Özgür ÖNDER (2012), “Sosyal Belediyecilik Bağlamında Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılımın İncelenmesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, Yıl: 12, 20. Yıl Özel Sayısı, ss. 255-280.
 

A.4. H. Çavuşoğlu, Özcan SEZER (2013), “Fuat Miras’ın TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanlığı Döneminde TOBB-Siyaset İlişkisi”, AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, Bahar, ss. 167-193.

A.5. Özcan SEZER (2014), "Transformation of the Contradiction Between Sustainable Development and Environment to a Consensus Through Green Economy", Global Journal on Advances in Pure&Applied Sciences, Vol. 3.  

A.6. F. KIRIŞIK-Özcan SEZER (2015), "Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kamu Politikası Oluşturma Sürecindeki Rolü", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:11, Yıl:11, Sayı:2.
 
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 
B1-Özcan SEZER-Fatih KIRIŞIK-Özgür ÖNDER (2006) “Public Service Change in the Process of European Union and Adaptation Problem of Turkish Public Administration to the Change” Dumlupınar University International Symposium on the Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations, 16-18 March 2006
 
B2-Özcan SEZER (2007) “Küresel Konferanslar ve Çevre Sorunları: Çevre Kalkınma ve Etik Açısından Eleştirel Bir Değerlendirme”, Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, (ICANAS 38) 10-15 Eylül 2007 Ankara/TÜRKİYE, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
 
B3-Özcan SEZER-Şenay IŞIN (2012) “Sustainable Development-Environmental Ethics Relationship Within EU Environmental Politics”, Vol.3. Green Information Technologies and Strategies, 3rd International Symposium on Sustainable Development, ISSD 2012 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, p. 336-345.
 

B4-Özcan SEZER-Gökhan DÖKMEN (2013) "Kamu Harcamaları ile Bürokrasi Arasındaki İlişki: Avrasya Ekonomileri Örneği" International Conference on Eurasian Economies, 17-18 September, St. Petersburg/RUSSIA.
 

B5-Özcan SEZER, “Transformation of the Contradiction Between Sustainable Development and Environment to a Consensus Through Green Economy”, Global Conference on Environmental Studies (CENVİSU-2014), 10-12 Nisan 2014 İtalya/Roma.
 
B6-Özcan SEZER-Tuğçe Bayram (2014), “Yerel Yönetimler arası İşbirliğini Geliştirmede Yerel Ağların Önemi: Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimleri ile İşbirliğini Geliştirme Potansiyeli”, 1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu”, Zonguldak, Türkiye.

B7- Sanem BERKÜN-Özcan SEZER (2015), "Çocukların Korunması Sürecinde Çocuk Dostu Kentler ve Yerel Yönetimlerin Rolü", International Urban Studies Congress, 16-17 Nisan Eskişehir/TÜRKİYE.

 
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 
D1. Özcan SEZER (2001) “Bireysel, Toplumsal ve Siyasal Boyutlarıyla Yabancılaşma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Sayı:5, Haziran-ss.467-486.
 
D2. Fatih KIRIŞIK-Özcan SEZER (2006) “Türk Anayasalarında Yerel Yönetimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, Cilt:15, Sayı:2, Nisan-2006 , ss.5-30.
 
D3. Özcan SEZER (2006) “ Çevre Korumacılıktan Radikal Ekolojiye”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:5, ISSN : 1304 – 8287, www.sbe.gazi.edu.tr/e-dergi. (Hakemli E-Dergi)
 
D4. Özcan SEZER (2008) “Kamu Hizmetlerinde Müşteri (Vatandaş) Odaklılık: Türkiye’de Kamu Hizmeti Anlayışı Açısından Bir Değerlendirme”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:4, Sayı:8, 2008.
 
D5. Özcan SEZER (2007) “Hizmette Halka Yakınlık İlkesi ve Yerelleşmeye Etkisinin Türkiye’de Yerel Yönetim Reformları Açısından Değerlendirilmesi”, Yerel Siyaset, Yıl:2, Sayı:13, Ocak.
 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
E1. Özgür ÖNDER-Özcan SEZER (2008) “Yerel Yönetim Reformunda Katılıma Yeni Bir Yaklaşım: Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım”, I. Ulusal Yerel Yönetimlerde Reform Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Erkam Matbası, Adapazarı, 2008. ss.281-293
 
E2. Özcan SEZER-Tarık VURAL (2009) “Küreselleşme-Yerelleşme Etkileşimi Çerçevesinde Yerel Yönetimlerde Kalkınma Odaklı Yerel Sosyal Politikalar”, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TODAİE Ankara, ss.799-815.
 
E3. Özcan SEZER-Özgür ÖNDER (2009) “Küreselleşme ve Siyaset Yönetim Ayrımında Bir Sorun Alanı: Bağımsız İdari Otoriteler (Üst Kurullar)”, 7.Ulusal Kamu Yönetimi Forumu, 8-9-10 Ekim 2009 Kahramanmaraş.
 
E4. Özcan SEZER (2011), "Çevre Hakkının Gerçekleştirilmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Sorumluluğu Üzerine Düşünceler", Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, KAYSEM VII, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

E.5. Özcan SEZER-A. Osman SEZER (2015), "Devlet Yönetimi Teorisi Olarak Nizam`ül-Mülk`ün Siyasetnamesi Çerçevesinde Adalet ve Meşruiyet", 1. Türk İslam Siyasi Düşünce Kongresi, Aksaray/TÜRKİYE. 
 
F. Diğer yayınlar :
 
F1. Özcan SEZER-Özgür ÖNDER (2010), “Küreselleşme ve Siyaset Yönetim Ayrımında Bir Sorun Alanı: Bağımsız İdari Otoriteler (Üst Kurullar)”, Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi ve Kamu Hizmeti, Ed. (A.Hamdi Aydın-İ.Ethem Taş-Meltem Kılıç-Zehra Gül), KSÜ Rektörlüğü Yayını, Kahramanmaraş. s.103-125.
 
F2. Özcan SEZER (2012), “Türk Kamu Bürokrasisinde Karar Verme”, Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme, Ed. (Ö. ÖNDER-F. KIRIŞIK), Orion Yay., Ankara.
 
F3. Özcan SEZER (2012), “İdari Teşkilat”, İDARE HUKUKU I, (Ed. M. Emin ÖZGÜL), Lisans Yayıncılık, İstanbul
 

F.4. Özcan SEZER (2012), "Kamu Görevlileri", İDARE HUKUKU II, (Ed. M. Emin ÖZGÜL), Lisans Yayıncılık, İstanbul.
 

F.5. Özcan SEZER (2013), "Toplumsal Düzen Kuralları ve Hukuk", Hukukun Temel Kavramları, Ed. (Müslüm AKINCI-Bayram ÖZBEY), Lisans Yayıncılık, İstanbul.
 

F.6. Özcan SEZER (2013) Siyasal Ekoloji (Editör F. Kırışık ile birlikte), Otorite Yay., Ankara.
 

F.7. Özcan SEZER (2013) "Çevre Korumacılıktan Radikal Ekolojiye", Siyasal Ekoloji içinde, Ed. (F. Kırışık-Ö. Sezer), Otorite Yay., Ankara.
 

F.8. Özcan SEZER (2013), "Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi Perspektifinden Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi", Siyasal Ekoloji içinde, Ed. (F. Kırışık-Ö. Sezer), Otorite Yay., Ankara.
 

F.9. Zonguldak İlinde Göçün Sosyo-Ekonomik Nedenleri ve Alınabilecek Tedbirler ( BEÜ Yayınları), Zonguldak 2014, (Araştırmacı).
 
F.10. Özcan SEZER, Kamu ve Özel Sektör Yönetimi İçin YÖNETİM SÖZLÜĞÜ, Editör (M. Akif ÖZER), 10. Bölüm Yazarı  (REF-SWO-439-494), Adalet Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2014

F.11. 1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozumu Bildiriler Kitabı, (Editör), Eylül, 2014, Zonguldak.

F.12. Yerel Yönetimler, Ed. (Prof. Dr.Kemal GÖRMEZ), Kitap Bölümü "Köyler" Kısmı, Orion Yayınevi, Ankara, 2015
 
İLGİ ALANLARI:
1. Yerel yönetimler
2. Kamu politikaları ve Analizi
3. Çevre sorunları ve çevre etiği
4. Yeni yönetim yaklaşımları
 

 

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi