English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    Ferdi Kesikoğlu
   Telefon    0372 291 1283
   E-posta    ferdikesikoglu@beun.edu.tr
 

 1.   ÖĞRENİM DURUMU

DERECE

ÜNİVERSİTEDoktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ABD İktisat Teorisi Bilim Dalı (2005-2011)


Yüksek Lisans

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ABD (2002-2005)


Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (1998-2001)


Ön Lisans

Niğde Üniversitesi Ulukışla MYO Turizm ve Otelcilik (1996-1998)


 

2.        İDARİ GÖREV VE GÖREVLENDİRİLMELER

Üniversite İçi Görevler

·         BEÜ Devrek MYO Müdür Yrd., 2006-2015

·         BEÜ Devrek MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015

·         BEÜ Devrek MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanlığı, 2012-2015

·         BEÜ Eğitim Komisyonu Üyeliği, 2012-2015

·         BEÜ Karadeniz Str. Araş. Merk. Yön.Kur. Üyeliği, 2014-Halen

Üniversite Dışı Görevlendirilmeler

·         Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Zonguldak İli Oda ve Borsaları Akademik Danışmanlığı, 2014-Halen

 

3.        TEZLER, BİLİMSEL YAYINLAR

Tezler

Doktora

Baskı ve Çıkar Gruplarının Ekonomi Politiği: Türkiye’de Sermaye Grupları ile Devlet Arasındaki İlişkilerin Ekonomik Analizi, 2011,Danışman: Prof.Dr. Gülsüm AKALIN

Yüksek Lisans

Türkiye’de Bütçe Açıklarının Temel Makro Ekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkileri, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi SBE İktisat ABD, 2005,Danışman: Yrd.Doç.Dr. Salih BARIŞIK

 Bilimsel Yayınlar


A-Social Science Citation Index İçerisindeki Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1-Barışık Salih ve Ferdi Ksikoğlu (2010), “Makro Ekonomik Değişken Olarak Bütçe Açığı-Cari İlişkisi: Gelişmekte Olan Piyasalar Örneği”, İktisat İşletme ve Finans, Cilt 25, No.294, ss. 109-125.

B-Alan İndeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

B1- Kesikoğlu Ferdi, Ertuğrul Yıldırım, Hamza Çeştepe (2013).  Cari Açığın Belirleyicileri: 28 OECD Ülkesi için Panel VAR Analizi.  Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 15-34.  

B2- Kesikoğlu Ferdi, Zafer Öztürk (2013).  Relationship Between Human Capital and Economic Growth: Panel Causality Analysis for Selected OECD Countries.  Journal of Economic and Social Studies, 3(1), 153-162.  

B3- Yıldırım Ertuğrul ve Ferdi Kesikoğlu, (2012), “İthalat-İhracat-Döviz Kuru Bağımlılığı: Bootstrap ile Düzeltilmiş Nedensellik Testi Uygulaması”, Ege Akademik Bakış, Cilt. 12, Sayı. 2, ss. 137-148.

B4-Yıldırım Ertuğrul ve Ferdi Kesikoğlu, (2012), “Ar-Ge Harcamaları ile İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri: Türkiye Örneğinde Panel Nedensellik Testi Kanıtları”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. XXXII, Sayı. I, ss.165-180.

B5-Öztürk Nurettin, Havva KILIÇ DARICI ve Ferdi KESİKOĞLU (2011), “Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi: Gelişmekte olan Piyasalar İçin Bir Panel Nedensellik Analizi”, Marmara Üniversitesi İİBF  Dergisi, Cilt XXX, Sayı 1, ss. 53-71.

B6- Kesikoğlu, Ferdi, Gülsüm Akalın (2007), “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Büyüme İlişkisi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, SBD, Cilt 3, Sayı 5, ss. 71-87.

C-Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

C1-Kesikoğlu, Ferdi, Salih Barışık (2006), “Türkiye Bütçe Açıklarının Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi (1987-2003 VAR, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 61, No. 4, ss.59-82.

D-Uluslararası Bilimsel Toplantılarda ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

D1-Ferdi Kesikoğlu, Hasan Uygurtürk (2012).  Makro Ekonomik Değişkenler İle Hisse Senetlerinin Getrisi Arasındaki İlişki: Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir Uygulama.  Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul

D2- Ferdi Kesikoğlu, Zafer Öztürk (2012).  Relationship Between Human Capital and Economic Growth: Panel Causality Analysis for Selected OECD Countries,  3rd  International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

D3- Ferdi Kesikoğlu, Ertuğrul Yıldırım (2013). The Casual Effect of Shifting Oil to Natural Gas Consumption on Current Account Balance and Economic Growth in 11 OECD Countries: Evidence from Bootstrap-Corrected Panel Causality Test, Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Barcelona, Spain.

D4-Ferdi Kesikoğlu (2014), Economic Freedom and Economic Growth: A Panel Causality Analysis for Selected Transition Economies, Business and Social Science Research Conference, Paris, France.

 

E-Projeler

E1-TR81 Düzey 2 Bölgesel Girdi-Çıktı Tablolarının Oluşturulması ve Rekabet Gücünün Ölçülmesi, Batı Karedeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği, 2013-2014, Araştırmacı.

E2- Devrek’te Un Sanata Dönüşüyor, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2015 Devam, Koordinatör

4.       VERDİĞİ DERSLER

Lisans

Ön Lisans

Çalışma Ekonomisi I-II

Gelir Dağılımı Teorileri ve Politikaları

Ücretler ve Verimlilik

Türkiye Ekonomisi

İktisadi Düşünceler Tarihi

İktisat Tarihi

Bölgesel Gelişme Politikaları

Sermaye Piyasaları

Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi

Ekonomi I-II

Mikro İktisat

Makro İktisat

Kamu Maliyesi

Sermaye ve Para Piyasaları

Türkiye Ekonomisi

Portföy Yönetimi

Mali Tablolar Analizi

Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi

 


Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi