English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Doç. Dr.
   Adı - Soyadı    Gökhan Dökmen
   Telefon    0372 291 1684
   E-posta    gokhan.dokmen@beun.edu.tr
 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Gökhan DÖKMEN

Unvanı  : Yrd. Doç. Dr.

Doğum Tarihi: 15.02.1978

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Maliye

Marmara Üniversitesi

1998

Y. Lisans

 İktisat

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

2005

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Maliye

Dokuz Eylül Üniversitesi 

2009

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Yolsuzlukların Kamu Maliyesi Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği (Danışman Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN)

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Bölgesel Kalkınmada Yenilik Sistemleri ve Devletin Rolü (Danışman Prof. Dr. Fevzi DEVRİM)

Görevler:

Görev Unvanı

  Görev yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

2002-2005

Arş.Gör.  

 Dokuz Eylül Üniversitesi 

2005-2009

Arş. Gör. Dr.

 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

2009-2010

Yar.Doç.

 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

2010-

ESERLER

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Dökmen, Gökhan ve Muhlis Bağdigen, (2006), “Yolsuzluğun Kamu Gelir ve Giderleri Üzerindeki Etkisi” ZKU Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), 53-69.

D2. Dökmen, Gökhan ve Muhlis Bağdigen, (2006), “Yolsuzluklarla Kamu Harcamaları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi”, ZKU Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), 23-38.

D3. Dökmen, Gökhan ve Asuman Altay, (2007), “Çin’in Küresel Bir Güç Olmasında Vergi Sisteminin Rolü”, Vergi Dünyası, 311.   

D4. Dökmen, Gökhan ve Abdullah Tekbaş, (2007), “Türkiye’de Vergi Yükünün Bölgesel Dağılımı”, Maliye Dergisi, 153.

D5. Dökmen, Gökhan ve Ahmet Aysu, (2010), “Hükümet İstikrarının Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkelere İlişkin Ampirik Bir Çalışma”, Yaşar Üniversitesi Dergisi, 18:5.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Dökmen, Gökhan, (2011), “Bölgesel Yenilik Sistemlerinde Devletin Rolü: Düzey 2 Bölgelerine ilişkin Ampirik Bir Analiz”, 26. Türkiye Maliye Sempozyumu, 2 - 5 Mayıs 2011, Şanlıurfa, Türkiye


Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi