English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Doç. Dr.
   Adı - Soyadı    Onur EROĞLU
   Telefon    0372 291 1711
   E-posta    onur_eroglu@beun.edu.tr
 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı                : Doç. Dr. Onur EROĞLU      

Adres                         : Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

                                     67100 Zonguldak

Tel                              : 0372 2911711

Faks                            : 0372 257 4057

E-mail                         : onur_eroglu@beun.edu.tr

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye

Dokuz Eylül Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Maliye

Dokuz Eylül Üniversitesi  SBE (Maliye/Mali Hukuk)

2003

Doktora

Maliye

Dokuz Eylül Üniversitesi SBE (Maliye)

2010

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay”, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Zeynep ARIKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2003.

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

“Servetin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması”, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2010.

 Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zonguldak Karaelmas   Üniversitesi

2002-2003

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi

2003-2005

Arş.Gör.

Hukuk Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi

2005-2010

Dr. Arş. Gör.  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zonguldak Karaelmas  Üniversitesi

2010-2011

Yrd. Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi

2011-2015

Misafir Öğretim Üyesi

Edinburgh University School of Law

2013 / 3 ay

Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi

2015

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

ÇELİK, Kadir (2013). İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği, Bülent Ecevit Üniversitesi SBE.

İdari Görevler:

1.      Mali Hukuk A.B.D. Başkanlığı, BEÜ - İİBF Maliye Bölümü (2012 )

2.      BEÜ İİBF Maliye Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü (2015)

3.      BEÜ İİBF Maliye Bölümü İntibak Komisyon Üyeliği (2011)

4.      BEÜ İİBF Maliye Bölümü Mevlana Koordinatörlüğü (2015)

5.      BEÜ İİBF Dekan Yardımcılığı(2015)

 

 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-2014

Güz

Vergi Ceza Hukuku

3

0

179

Türk Vergi Sistemi I

3

0

152

Maliye Teorisi

3

0

34

Kamu Maliyesi

3

0

85

Vergi Ceza Hukuku (Yüksek Lisans)

3

0

13

 

Bahar

Türk Vergi Sistemi II

3

0

186

Vergi İcra Hukuku

3

0

163

Gümrük Mevzuatı

3

0

115

 

 

Türk Vergi Sistemi

3

0

110

 

 

Gümrük Mevzuatı (Yüksek Lisans)

3

0

6

 

 

Vergi Planlaması (Doktora)

3

0

3

 

 

2014-2015

Güz

Vergi Ceza Hukuku

3

0

179

Türk Vergi Sistemi I

3

0

152

Maliye Teorisi

3

0

34

Türk Vergi Sistemi I

3

0

85

Vergi Usul Hukuku (Yüksek Lisans)

3

0

13

Bahar

Türk Vergi Sistemi II

3

0

186

Vergi İcra Hukuku

3

0

163

Mahalli İdareler Maliyesi

3

0

115

Türk Vergi Sistemi

3

0

110

Avrupa Birliğinde Vergileme (Yüksek Lisans)

3

0

6

 

 

Vergi Planlaması (Doktora)

3

0

1

 ESERLER

A.     Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

A1. “Vergi Ceza Hukuku Açısından Kanunîlik İlkesi”. Eskişehir Osmangazi İİBF Dergisi, Yıl:2013, 8(3), 157-180.

A2. “Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Denetiminde Sayıştay`ın Rolünün Değerlendirilmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2013, 18(2), 65-84 (Doç.Dr.Tamer BUDAK ile birlikte).

A3. “Evaluation of Turkish Corporate Tax Law under the Principle of Freedom of Establishment”. International Tax Journal (INTERTAX), Yıl:2014, 42 (11), 752-761.

A4. “Ilkögretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2014, 4(2).

A5. "Avrupa Birliği’nin Balkan Ülkeleri Vergi Sistemleri Üzerindeki Rolünün Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2015, 20 (4), 123-140 (Doç.Dr.Serpil AĞCAKAYA ile).

A6. "Vergi Planlaması Çerçevesinde Uzlaşma Kurumu", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015, 11 (2), 233-250 (Ömer Özgür EFTEKİN ile). 

A7. "Yargı Kararları Çerçevesinde Vergilemede Hukuki Güvenlik İlkesi",  Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015, 34 (2), 55-91 (Kemal MECİT ile)

B.     Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) ve CD olarak basılan bildiriler:

B1.“Sınır Ticareti Kapsamında Alınan Vergilerin Ekonomik, Sosyal ve Mali Etkileri”, 1. Uluslararası Sınır Ticareti Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010, Kilis.

B2. “Balkan Ülkeleri Vergi Sistemlerinin Bölgesel İşbirliği Sağlanması Konusunda Gereklilikleri”, 1.Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, 3-4-5 Eylül 2014, Zonguldak. (Doç.Dr.Serpil AĞCAKAYA ile birlikte).

B3. "Turkish Corporate Tax Law Based On The Free Movement Rights Under The Decisions Of Court Of Justice Of The European Union (CJEU)" 9th ISERD International Conference, 22-23 August  2015, Lisbon. 

C. Yazılan Ulusal ve  Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

C.1. Kurumlar Vergisinde Vergi Planlaması, Ekin Yayınevi, Bursa, 2014.

D.     Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

D1. “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Pay Senetleri ve Senetlerin Devrinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu”, E-Yaklaşım, Ekim 2011, Sayı:226.

D2. “Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinden Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kamu Maliyesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12, Özel Sayı 2010. Yayın Yılı 2012.

D3. “Bir Vergi Affı Uygulaması: 6111 Sayılı Kanun Kapsamındaki Vergi Cezalarında İndirim”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Haziran 2011, Sayı: 78.

D4. “Kümelenme Olgusunun Öne Çıkarılarak Yatırımların Teşvik Edilmesinde İndirimli Kurumlar Vergisi”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Şubat 2011, S.86 (Arş.Gör.Şenay SARAÇ ile birlikte).

D5. “Katma Değer Vergisi Açısından Fatura veya Benzeri Belge Düzenlenmesinde Vergiyi Doğuran Olay”, Vergi Sorunları Dergisi, Yıl:2003, S.183.

D6. “Bir Güvenlik Müessesesi Olarak Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı", Vergi Dünyası Dergisi, Yıl:2007, Sayı: 305.

D7. “Veraset ve Intikal Vergisinin Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Yıl:2009, S.245.

D8. “Çin Ekonomisinin Canlanmasında Çin Vergi Sisteminin Rolü”, Vergi Sorunları Dergisi, Yıl:2004, Sayı:185.

E.     Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

E1. “Türkiye’de Servet Üzerinden Alınan Vergiler ve Veraset ve İntikal Vergisinin Kaldırılmasının Değerlendirilmesi”, SOBİAD Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 11-12 Eylül 2008, Ürkmez-İZMİR.

F.      Diğer Yayınlar:

F1. Atıflar:

Ü. Taşkın (2013). “Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Ağnam Vergisine Yapılan Zamlar”, Turkish Studies, 8(5), 789-796.

Biyan, Ö. (2014). Vergilerin Kanuniliği İlkesi Açısından Çevre Temizlik Vergisinde Belediye Meclislerinin Yetkisi. Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis, 24(125).

F3. Diğer Makaleler:

1.      “Gelir Vergisi Açısından Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç Arasındaki Sınır”, İzmir Eczacılar Odası Dergisi, Haziran 2009.

 

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi