English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    Hüseyin Çavuşoğlu
   Telefon    0372 291 1715
   E-posta    huseyindp@hotmail.com
 

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Hüseyin ÇAVUŞOĞLU

Doğum Tarihi: 26.01.1977

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Ege Üniversitesi

1996-2000

Y. Lisans

 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi

2003-2005

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Tarih Anabilim Dalı

 Dokuz Eylül Üniversitesi

2005-2009

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Türk Siyasal Yaşamında Demokratik Parti, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, 2005, (Danışman: Yard. Doç. Dr. Nedim Yalansız)

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Türk Siyasal Yaşamında Doğru Yol Partisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, 2009, (Danışman: Yard. Doç. Dr. Nedim Yalansız)

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yar.Doç.

 Bülent Ecevit Üniversitesi

2011-

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1) Çavuşoğlu, H. Pekkaya, M. (2016) Yerel Seçimlerde Genç Seçmenlerin Siyasal Davranışlarına İlişkin Bir İnceleme: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12 (29), 17-40.

2) Sezer, Ö. Çavuşoğlu, H. (2016) Türkiye’de Siyaset Sendika İlişkisi Açısından TÜRK-İŞ: Bayram Meral ve Salih Kılıç Dönemi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7 (18), 166-183.

3) Çavuşoğlu, H. (2016) Süleyman Demirel’in Siyasal Hayatı ve Kişisel Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(3), 1045-1053.

4) Çavuşoğlu, H. Pekkaya, M. (2015) Siyasal Propaganda Araçlarının Seçmen Tercihine Etkisi: Zonguldak Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10 (3), 91-115.

5) Çavuşoğlu, H. (2014) Doğru Yol Partisi Açısından 24 Aralık 1995 Seçimlerinin Analizi, Balıkesir Üniversitesi SBE, 17 (32), 19-36.

6) Çavuşoğlu, H. Sezer, Ö. (2013) Fuat Miras`ın TOBB(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanlığı Döneminde TOBB-Siyaset İlişkisi, 2013, AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (1), 167-193.

7) Çavuşoğlu, H. (2011) Ali Coşkun’un TOBB Başkanlığı Döneminde TOBB-Siyaset İlişkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE Dergisi, 12 (1), 51-61.

8) Çavuşoğlu, H. (2010) Mehmet Yazar’ın TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanlığı Dönemi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (23), 129-139.

9) Çavuşoğlu, H. (2010) Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi’nin Karşılaştırmalı Analizi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), 19-33.

10) Çavuşoğlu, H. (2009) Merkez Sağda 27 Mayıs ve 12 Eylül Sonrası Partileşme, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (22), 165-178.

11) Çavuşoğlu, H. (2008) Doğru Yol Partisi Açısından 20 Ekim 1991 Seçimlerinin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 115-130.

12) Çavuşoğlu, H. (2007) 12 Eylül ve Merkez Sağ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 183-201.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1) Çavuşoğlu, H. Bayram, T. (2016) Bir Baskı Grubu Olarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK): Rıdvan Budak’ın DİSK Başkanlığı Dönemi (1994-1999), 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 13-14-15 Ekim 2016, Asos Congress Bildiri Kitabı, 892-901, Elazığ: Asos yayınları.

2) Çavuşoğlu, H. Okutan, M. E. Bayram, T. (2016) Siyasal Partilerin Ortaya Çıkışını Etkileyen Faktörler, Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Politika Kongresi 26-27 Kasım 2016 ICOMEP, Bildiriler Kitabı Cilt: 3, 3254-3260, İstanbul.

3) Çavuşoğlu, H. Bayram, T. (2016) İngiltere’de Siyasal Partilerin Ortaya Çıkışı, Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi 12-13-14 Ekim 2016, Bildiriler kitabı, 280-284, Bilecik.

4) Çavuşoğlu, H. Pekkaya, M. (2015) Kamuoyu Araştırmalarının Siyasal Tercih Üzerinde Etkisi: Zonguldak Örneği., International Multidisciplinary Congress of Eurasian, 443-455. 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1) Çavuşoğlu, H. (2009) TOBB Siyaset İlişkisi Açısından Erbakan’ın TOBB Başkanlığı Sürecinin Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 44-55.

2) Çavuşoğlu, H. (2009) Türk Siyasi Hayatında Merkez Sağ Çizginin Tarihi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 265-278.

3) Çavuşoğlu, H. (2008) Demirel’in Veliahtı Neden Tansu Çiller Oldu?, Toplumsal Tarih, 179, 66-73.

4) Çavuşoğlu, H. (2007) Türkiye’de Merkez Sağ Partiler-TOBB İlişkisi, Bilgi ve Bellek, İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Devrim Tarihi Çalışmaları Dergisi, 4 (8), 147-157.

D. Diğer yayınlar: Türk Siyasal Yaşamında Doğruyol Partisi ,( 2015) ISBN: 978-3-639-67242-8, (Doktora Tezi)

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi