English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Doç. Dr.
   Adı - Soyadı    Ertuğrul Yıldırım
   Telefon    0372 291 1368
   E-posta    ertugruly@beun.edu.tr
 

1.      Adı Soyadı: Ertuğrul Yıldırım

2.      Doğum Tarihi: 01.05.1977

3.      Unvanı: Doç. Dr.

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Zonguldak Karaelmas  Üniversitesi

2000

Y. Lisans

İktisat

Zonguldak Karaelmas  Üniversitesi

2005

Doktora

İktisat/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Erciyes Üniversitesi

2011

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  : Gümrük Birliği ve Rekabet: Türkiye Uygulaması, Yrd. Doç. Dr. Hasan VERGİL

Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı : Konjonktür Dalgalarının Uluslararası Bağlantısı:Türkiye ve Ticaret Ortakları Arasında Konjonktür Dalgalarının Uyumu, Prof. Dr. Hayriye ATİK

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zonguldak Karaelmas  Üniversitesi

2002-2005

Ar.Gör.  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi    Erciyes Üniversitesi

2005-2011

Yrd.Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi    Bülent Ecevit Üniversitesi

2011-2014

Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi    Bülent Ecevit Üniversitesi

2014-halen

 

İdari Görevler:

Görev


Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü


2016-halen

İktisat Bölüm Başkanlığı


2015-2016

Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Üyeliği


2016-halen

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Proje Yönetimi Danışma Komisyonu Üyeliği


2015-halen

Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Tesis İşletmesi Yürütme Kurulu Üyeliği


2015-halen

İİBF Yardımcı Doçent Müracaatlarını İnceleme Komisyonu Üyeliği


2015-halen

İİBF Yayın Kurulu Üyeliği


2015-halen

İktisat Bölümü İntibak Komisyonu Üyeliği


2014-2015

Ödüller :

1. T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Bilim ödülü,  “Gümrük Birliği ve Rekabet: Türkiye Uygulaması” başlıklı yüksek lisans tezi, 2006.

2. Erciyes Üniversitesi Başarı Teşvik Ödülü, 2007.

3. Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2013.

4. Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2014.

5. Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2015.

6. TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2012.

7. TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2014.

Yönetilen Tezler:

Neslihan Ursavaş, “Enerji Arz Güvenliği Riskinin Maroekonomik Dengelere Etkisi: Türkiye Örneğine Dair Nedensellik Kanıtları”, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD, 2015.

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Çeştepe Hamza, Ertuğrul Yıldırım ve Bersu Bahtiyar, (2015), “The impact of trade liberalization on the export of MENA countries to OECD trade partners”, Procedia Economics and Finance, 23, 1440–1445, DOI: 10.1016/S2212-5671(15)00427-X.

A2. Yıldırım Ertuğrul, (2015), “İhracata dayalı büyüme illüzyon mu?  Simetrik ve asimetrik nedensellik testlerinden kanıtlar”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 8 (15), 21-40, EBSCO.

A3. Öztürk Zafer ve Ertuğrul Yıldırım, (2015), “Environmental Kuznets curve in the MINT countries: Evidence of long-run panel causality test”, The International Journal of Economic and Social Research, 11 (1), 175-183, EBSCO.

A4. Yıldırım Ertuğrul ve Zafer Öztürk, (2014), “Oil price and industrial production in G7 countries: Evidence from the asymmetric and non-asymmetric causality tests”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143C, 1020-1024, DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.07.547, Conference Proceedings Citation Index.

A5. Kesikoğlu Ferdi ve Ertuğrul Yıldırım, (2014), “The Causal Effect of Shifting Oil to Natural Gas Consumption on Current Account Balance and Economic Growth in 11 OECD Countries: Evidence from Bootstrap-corrected panel causality test”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143C, 1064-1069, DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.07.556, Conference Proceedings Citation Index.

A6. Yıldırım Ertuğrul, (2014), “Energy use, CO2 emission and foreign direct investment: Is there any inconsistence between causal relations?”, Frontiers in Energy, 8(3), 269-278, DOI: 10.1007/s11708-014-0326-6, Scopus.

A7. Yıldırım Ertuğrul, Alper Aslan and İlhan Öztürk, (2014), “Energy consumption and GDP in ASEAN countries: Bootstrap-corrected panel and time series causality tests”, The Singapore Economic Review, 59(2), DOI: 10.1142/S0217590814500106, SSCI.

A8. Yıldırım Ertuğrul, Deniz Sukruoglu and Alper Aslan, (2014), “Energy consumption and economic growth in the next 11 countries: The bootstrapped autoregressive metric causality approach”, Energy Economics, 44, 14-21, SSCI.

A9. Yıldız Rıfat, Oğuz Öcal, Ertuğrul Yıldırım, (2013), “The Effects of Unemployment, Income and Education on Crime: Evidence from Individual Data”, International Journal of Economic Perspectives, 7(2), 32-40, Econlit, Scopus.

A10. Kesikoğlu Ferdi, Ertuğrul Yıldırım, Hamza Çeştepe, (2013), “Cari Açığın Belirleyicileri: 28 OECD Ülkesi İçin Panel Var Analizi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 15-34, EBSCO.

A11. Çeştepe Hamza, Ertuğrul Yıldırım ve Melike Bayar, (2013), “Doğrudan Yabancı Yatırım, Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret: Toda-Yamamoto Yaklaşımından Nedensellik Kanıtları”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi. 27, 1-37, Econlit, EBSCO.

A12. Yıldırım Ertuğrul and Alper Aslan, (2012), “Energy consumption and economic growth nexus for 17 highly developed OECD countries: further evidence based on bootstrap-corrected causality tests”, Energy Policy, 51, 985-993, SSCI.

A13. Yıldırım Ertuğrul, Şenay Saraç and Alper Aslan, (2012), “Energy consumption and economic growth in the USA: evidence from renewable energy”, Renewable and Sustinable Energy Reviews, 16, 9, 6770-6774, SCI.

A14. Yıldırım Ertuğrul, Alper Aslan and İlhan Öztürk, (2012), “Coal consumption and industrial production nexus in USA: Cointegration with two unknown structural breaks and causality approaches”, Renewable and Sustinable Energy Reviews, 16, 8, 6123-6127, SCI.

A15. Yıldırım Ertuğrul ve Ferdi Kesikoğlu, (2012), “İthalat-İhracat-Döviz Kuru Bağımlılığı: Bootstrap ile Düzeltilmiş Nedensellik Testi Uygulaması”, Ege Akademik Bakış, Cilt. 12, Sayı. 2, ss. 137-148, Econlit, EBSCO.

A16. Yıldırım Ertuğrul ve Ferdi Kesikoğlu, (2012), “Ar-Ge Harcamaları ile İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri: Türkiye Örneğinde Panel Nedensellik Testi Kanıtları”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. XXXII, Sayı. I, ss.165-180, EBSCO.

A17. Uzay Nisfet, Mustafa Demir ve Ertuğrul Yıldırım, (2012), “İhracat Performansı Açısından Teknolojik Yeniliğin Önemi: Türkiye İmalat Sanayi Örneği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 1, ss. 147-160, Econlit, EBSCO.

A18. Vergil Hasan ve Ertuğrul Yıldırım, (2006), "AB-Türkiye Gümrük Birliği`nin Türkiye`nin Rekabet Ortamı Üzerine Etkisi", İktisat İşletme ve Finans, Sayı.243, ss.67-80.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

B1. Ertuğrul Yıldırım ve Neslihan Karakoç, "Karadeniz Ülkelerinde Enerji Arz Güvenliği", I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyum, Zonguldak-Türkiye, 03-05 Eylül 2014. 

B2. Zafer Öztürk and Ertuğrul Yıldırım, “Environmental Kuznets Curve in the MINT Counties: Evidence of Long-Run Panel Causality Test”, Global Conference on Environmental Studies, Rome-Italy,10-12 April 2014.

B3. Çeştepe Hamza, Ertuğrul Yıldırım ve Bersu Bahtiyar, (2014), “The impact of trade liberalization on the export of MENA countries to OECD trade partners”, 3rd World Conference on Business, Economics and Management, 9-11 April, Rome-Italy.

B4. Yıldırım Ertuğrul ve Zafer Öztürk, (2013), “Oil price and industrial production in G7 countries: Evidence from the asymmetric and non-asymmetric causality tests”, the Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, 26-28 October, University of Barcelona, Spain.

B5. Kesikoğlu Ferdi ve Ertuğrul Yıldırım, (2013), “The Causal Effect of Shifting Oil to Natural Gas Consumption on Current Account Balance and Economic Growth in 11 OECD Countries: Evidence from Bootstrap-corrected panel causality test”, the Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, 26-28 October, University of Barcelona, Spain.

B6. Şenay Saraç ve Ertuğrul Yıldırım, (2012), “A reexaminatıon of causal nexus between economic growth and renewable energy consumption for US: further evidence from bootstrap-corrected causality test”, The Third International Symposium on Sustainable Development, International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 31 – June 1.

B7. Öcal Oğuz ve Ertuğrul Yıldırım, (2011), “İşsizlik Suç İlişkisi: Kayseri İli Örneğinde Makro ve Mikro Verilerden Kanıtlar”, Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı: Emek Piyasaları ve İstihdam, 15-17 Eylül, Kocaeli.

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1.  Yıldız Rıfat, Oğuz Öcal ve Ertuğrul Yıldırım, (2010), “Suçun Ekonomik Belirleyicileri: Kayseri Üzerine Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı.36, ss.15-31.

C2. Yıldırım Ertuğrul ve Cihan Dura, (2007), “Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri Konulu Literatüre Bir Bakış”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı.28, ss. 141-177.

C3. Vergil Hasan ve Ertuğrul Yıldırım, (2006), "AB Türkiye Gümrük Birliği`nin Türkiye`nin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı.26, ss. 1-21.

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Öcal Oğuz ve Ertuğrul Yıldırım, (2011), “Kayseri İli Örneğinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Suça Etkisi”, ss.120-133, Ed.Sakine Bozdemir, Uğur Argun, Suç Önleme Sempozyumu, 7-8 Ekim, Bursa.


E. Diğer yayınlar :

E1. Yıldız Rıfat ve Ertuğrul Yıldırım, (2014), Soru-Cevap Tekniğiyle Tez Yazma Makale Hazırlama ve Yayınlama Kılavuzu, 5. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.

E2. Yıldız Rıfat ve Ertuğrul Yıldırım, (2013), Soru-Cevap Tekniğiyle Tez Yazma Makale Hazırlama ve Yayınlama Kılavuzu, Geliştirilmiş 4. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.

E3. Yıldız Rıfat ve Ertuğrul Yıldırım, (2010), Soru-Cevap Tekniğiyle Tez Yazma Makale Hazırlama ve Yayınlama Kılavuzu, 3. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.

 

F. Hakemlikler

F1. Ege Akademik Bakış Dergisi

F2. Journal of Economic and Social Studies

F3. Journal of Advances in Agriculturals Sciences and Technology

F4. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

F5. The Journal of International Trade & Economic Development

F6. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

F7. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

 

G. Diğer Akademik Faaliyetler

G1. Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi Editör Yardımcılığı, 2015-halen

G2. Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından düzenlenen Ekonomi Yaz Seminerlerine Katılım, 28 Haziran-13 Ağustos 2010, Denizli.

G3. Kent Hafıza Merkezleri Sempozyumu Sekreterya görevi, 26-27 Mart 2010, Kayseri.

G4. Paydaşlık Esaslı Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Kentsel Yenilik (İnovasyon) Sisteminin Altyapısı Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 20-21 Ocak 2007, Kayseri.

 

H. Son İki Yılda Verdiği Dersler

  Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

Uluslararası Politik Ekonomi

3

0

111

Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi

3

0

84

İktisat Tarihi

3

0

230

Seminer (Yüksek Lisans)

3

0

29

Bahar

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3

0

242

Enerji Ekonomisi

3

0

77

AB ve Türkiye

3

0

118

Uluslararası İktisat Politikası (Doktora)

3

0

1

2013-2014

Güz

Uluslararası İktisat Teorisi

3

0

55

Uluslararası Politik Ekonomi

3

0

81

Ekonomik Entegrasyon

3

0

67

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3

0

153

Seminer (Yüksek Lisans)

3

0

17

Entegrasyon Teorileri ve AB (Doktora)

3

0

1

Bahar

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3

0

207

Enerji Ekonomisi

3

0

101

AB ve Türkiye

3

0

86


I. Atıflar

SSCI/SCI/SCI Expanded: 100

Diğer uluslarası endeksler: 333

Toplam: 433


Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi