English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Yrd. Doç. Dr.
   Adı - Soyadı    Mehmet CURAL
   Telefon    0372 291 16 53
   E-posta    mcural@beun.edu.tr
 

 Diplomalar

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

   Doktora

Maliye

 İstanbul Üniversitesi

2012

   Y. Lisans

Maliye

 Karadeniz Teknik Üniversitesi  

2004

   Lisans

Maliye

 Karadeniz Teknik Üniversitesi  

2001

Doktora Tezi ve Danışmanı

Kalkınmanın Finansmanında Kamu İç-Dış Borç Yapısı, Doç.Dr. Binhan Elif YILMAZ,  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012.

Yüksek Lisans Tezi ve Danışmanı

Türkiye’de İç Borçların SürdürülebilirliğiProf.Dr. Ahmet ULUSOY, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, 2004.

 Görevler  

Yrd. Doç. Dr.

Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

         2012-

Araş.Gör.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü

2006-2012

Araş.Gör.

Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

2005-2006

 İdari Görevler

İİBF Dekan Yardımcısı

2014-2016

Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanı

2014 -

Bölüm Başkan Yardımcısı

2012 – 2014; 2017-

Farabi Bölüm Koordinatörü

2013 – 2014; 2017-

Erasmus Bölüm Koordinatörü

2013 – 2014

Mevlana Bölüm Koordinatörü

2013 – 2014


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Mehmet CURAL, Mehmet PEKKAYA ve İlknur ORAL (2016), “Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetlerinin Hesaplanması: Bülent Ecevit Üniversitesi ÖrneğiAbant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(1), 21-43.

Mehmet CURAL ve Halil Emre SAYGI (2016), “Avrupa Birliği’nde Çevre Vergisi Uygulamaları ve Çevre Vergilerinin Gelişimi”,Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 77-92.

MEHMET CURAL (2016), “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Mali Yapısı ve Sisteme Yapılan Bütçe Transferlerinin Ekonomik Yansımaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 693-706.

Mehmet CURAL, Mehmet PEKKAYA ve Ekrem DİBEK (2016), “Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet ile Vergi Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişki”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(27), 83-104.

Şahin YESILYURT ve Mehmet CURAL (2015), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bütçe Dengesinin Gelişimi: 1643-1918”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(2), 1-22

Mehmet CURAL MEHMET ve Nüket KIRCI ÇEVIK (2015), “Ekonomik Kalkınmanın Vergi Yapısı Üzerindeki Etkisi: 1924-2013 Dönemi Türkiye Örneği” Amme İdaresi Dergisi, 48(3), 127-158.

Nüket KIRCI ÇEVIK ve Mehmet CURAL (2013), “İç Borçlanma, Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: 1989-2012 Dönemi Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, 2(165), 115-139.

Mehmet CURAL, Recep Emre ERIÇOK ve Veli YILANCI (2012), “Türkiye`de Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımları Üzerindeki Etkisi: 1970-2009”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 73-87.

Mehmet CURAL (2010), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari İşlem Dengesinin 1980 Sonrası Dönemde Gelişimi ve Finansmanı”, Marmara Üniversitesi IIBF Dergisi, 29(2), 173-195.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Binhan Elif YILMAZ ve Mehmet CURAL (2011), “Gelişmekte Olan Ülkelerde İç Borçlanma Dinamikleri: Panel Veri Analizi”, İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 56.Sayı, 19-39.

Binhan Elif YILMAZ ve Mehmet CURAL (2010), "Türkiye’de İç Borçlanmadaki Değişimi Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir Regresyon Analizi Çalışması"İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 54.Seri, 19-39.

Binhan Elif YILMAZ ve Mehmet CURAL (2009), "OECD Ülkelerinde Yoksulluk: 1980 Sonrası Gelişimin Analizi", Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl 5, Sayı 7, 66-90.

Ahmet ULUSOY ve Mehmet CURAL (2006), "Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde İç Borçların Sürdürülebilirliği", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 1-21.

Ahmet ULUSOY ve Mehmet CURAL (2004), "Üretim ve İstihdam Politikaları Yeniden Yapılandırılmalı", TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cit.19, Ağustos-Kasım, 36-58.


Bildiriler 

İhsan ÖZTUNÇ ve Mehmet CURAL (2017), "Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Personeli Memnuniyeti Üzerine Etkisi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, 7-9 Eylül, Zonguldak

Mehmet Pekkaya, Mehmet CURAL ve Elif Ceren Çelebi (2017), "SMMM`lerin Vergi Bilinci Boyutları ve Boyutlara Göre Vergiye Bakışları: Zonguldak`ta Bir Uygulama", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, 7-9 Eylül, Zonguldak

Mehmet Cural ve Hasret Genç (2017), "Türkiye’de Bütçe Açıkları İle Kamu Borçlanması İlişkisi: 1970-2016 Dönemi", 32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 10-14 Mayıs 2017, Antalya

Mehmet Cural, Mehmet PEKKAYA ve Elif Ceren ÇELEBİ (2017), "Vergi Bilinci ve Vergiye Bakış Açıları: Zonguldak`taki   Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Üzerine Bir Uygulama", 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları   Kongresi, 24-25 Mart 2017, Kocaeli.

Tezcan ABASIZ, Levent Necmi AKTÜRK ve Mehmet CURAL (2016), "Türkiye`de Enflasyon-Faiz Oranı İlişkisi: Nedensellik Analizi" 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 12-14 Mayıs 2016, Zonguldak

Mehmet CURAL ve Arınç BOZ (2014), "Karadeniz ve Balkan Ülkelerinde Mali Sürdürülebilirliğin Analizi", I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, 3-5 Eylül 2014, Zonguldak.


Kitaplar

Mehmet CURAL (2015), Kalkınmanın Finansmanında Kamu İç ve Dış Borç Yapısı, Türkiye Alım Kitapları, OmniSciptum Marketing DEU, Germany.

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

İhsan ÖZTUNÇ (2017), Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Zonguldak İli Kamu Hastaneler Birliği Uygulaması, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Elif Ceren ÇELEBI (2016), Vergi Bilinci ve Vergiye Bakış Açıları: Zonguldak İlinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Üzerine Uygulama, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ekrem DİBEK (2016), Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet İle Vergi Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişki, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hasret GENÇ (2015), Türkiye’de Bütçe Açıkları İle Kamu Borçlanması İlişkisi: 1970-2014 Dönemi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Halil Emre SAYGI (2015), Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Vergisi Uygulamaları ve Değerlendirilmesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İlknur ORAL (2014), Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetleri: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


Televizyon Konuşmaları

Vergi Bilinci ve Gönüllü Uyum, Eko Analiz, Kanal Z (23.02.2016), https://www.youtube.com/watch?v=eD0vdxjHF1w

 

Ödüller

TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2015

Eylül 2015- Eylül 2016 Yayın Başarı Belgesi

 

Hakemlikler

Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi


Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi