English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Doç. Dr.
   Adı - Soyadı    Mehmet CURAL
   Telefon    0372 291 16 53
   E-posta    mcural@beun.edu.tr
 

Eğitim

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

   Doktora

Maliye

 İstanbul Üniversitesi

2012

   Yüksek Lisans

Maliye

 Karadeniz Teknik Üniversitesi  

2004

   Lisans

Maliye

 Karadeniz Teknik Üniversitesi  

2001


Doktora Tezi ve Danışmanı

Kalkınmanın Finansmanında Kamu İç-Dış Borç Yapısı, Doç.Dr. Binhan Elif YILMAZ, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Yüksek Lisans Tezi ve Danışmanı

Türkiye’de İç Borçların Sürdürülebilirliği, Prof.Dr. Ahmet ULUSOY, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.


Görev Unvanı  

Görev Unvanı

Üniversite

Yıl

Doç.Dr.

Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

2017

Yrd. Doç. Dr.

Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

2012

Araş.Gör.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü

2006

Araş.Gör.

Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

2005


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Mehmet CURAL, Mehmet PEKKAYA ve Elif CEREN ALBAYRAK (2018), "Vergi Bilinci ve Vergiye Bakış Açıları: Zonguldak`taki SMMM`ler Üzerine Bir Uygulama", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9(22), 47-64.

İhsan ÖZTUNÇ ve Mehmet CURAL (2017), "Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Personeli Memnuniyeti Üzerine Etkisi"Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB17) Özel Sayısı, 880-891.

Mehmet PEKKAYA, Mehmet CURAL ve Elif Ceren ALBAYRAK (2017), "SMMM`lerin Vergi Bilinci Boyutları ve Boyutlara Göre Vergiye Bakışları: Zonguldak`ta Bir Uygulama", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB17) Özel Sayısı, 1066-1078.

MEHMET CURAL (2016), “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Mali Yapısı ve Sisteme Yapılan Bütçe Transferlerinin Ekonomik Yansımaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 693-706.

Mehmet CURAL, Mehmet PEKKAYA ve İlknur ORAL (2016), “Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetlerinin Hesaplanması: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(1), 21-43.

Mehmet CURAL ve Halil Emre SAYGI (2016), “Avrupa Birliği’nde Çevre Vergisi Uygulamaları ve Çevre Vergilerinin Gelişimi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 77-92.

Mehmet CURAL, Mehmet PEKKAYA ve Ekrem DİBEK (2016), “Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet ile Vergi Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişki”Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(27), 83-104.

Şahin YESILYURT ve Mehmet CURAL (2015), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bütçe Dengesinin Gelişimi: 1643-1918”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(2), 1-22

Mehmet CURAL ve Nüket KIRCI ÇEVIK (2015), “Ekonomik Kalkınmanın Vergi Yapısı Üzerindeki Etkisi: 1924-2013 Dönemi Türkiye Örneği”, Amme İdaresi Dergisi, 48(3), 127-158.

Nüket KIRCI ÇEVIK ve Mehmet CURAL (2013), “İç Borçlanma, Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: 1989-2012 Dönemi Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, 2(165), 115-139.

Mehmet CURAL, Recep Emre ERIÇOK ve Veli YILANCI (2012), “Türkiye`de Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımları Üzerindeki Etkisi: 1970-2009”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 73-87.

Mehmet CURAL (2010), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari İşlem Dengesinin 1980 Sonrası Dönemde Gelişimi ve Finansmanı”, Marmara Üniversitesi IIBF Dergisi, 29(2), 173-195.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Mehmet CURAL ve Nüket KIRCI ÇEVIK (2017), "The Impact of Economic Development on Tax Structure: The Case of Turkey (1924-2013)", Turkish Administration Annul, Vol 43, 175-206.

Binhan Elif YILMAZ ve Mehmet CURAL (2011), “Gelişmekte Olan Ülkelerde İç Borçlanma Dinamikleri: Panel Veri Analizi”, İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 56.Sayı, 19-39.

Binhan Elif YILMAZ ve Mehmet CURAL (2010), "Türkiye’de İç Borçlanmadaki Değişimi Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir Regresyon Analizi Çalışması", İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 54.Seri, 19-39.

Binhan Elif YILMAZ ve Mehmet CURAL (2009), "OECD Ülkelerinde Yoksulluk: 1980 Sonrası Gelişimin Analizi", Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl 5, Sayı 7, 66-90.

Ahmet ULUSOY ve Mehmet CURAL (2006), "Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde İç Borçların Sürdürülebilirliği", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 1-21.

Ahmet ULUSOY ve Mehmet CURAL (2004), "Üretim ve İstihdam Politikaları Yeniden Yapılandırılmalı", TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cit.19, Ağustos-Kasım, 36-58.

 

Sunulan Bildiriler 

Seda Öner ve Mehmet Cural (2018), "Türk Vergi Mevzuatının Karmaşıklığı: Gelir Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Rehberleri ve Broşürlerinin Okunabilirliğinin Analizi", 33. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 8-12 Mayıs 2018, Antalya, Türkiye.

İhsan ÖZTUNÇ ve Mehmet CURAL (2017), "Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Personeli Memnuniyeti Üzerine Etkisi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, 7-9 Eylül, Zonguldak.

Mehmet PEKKAYA, Mehmet CURAL ve Elif Ceren Çelebi (2017), "SMMM`lerin Vergi Bilinci Boyutları ve Boyutlara Göre Vergiye Bakışları: Zonguldak`ta Bir Uygulama", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, 7-9 Eylül, Zonguldak.

Mehmet CURAL ve Hasret GENÇ (2017), "Türkiye’de Bütçe Açıkları İle Kamu Borçlanması İlişkisi: 1970-2016 Dönemi"32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 10-14 Mayıs 2017, Antalya.

Mehmet CURAL, Mehmet PEKKAYA ve Elif Ceren ÇELEBİ (2017), "Vergi Bilinci ve Vergiye Bakış Açıları: Zonguldak`taki Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Üzerine Bir Uygulama", 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 24-25 Mart 2017, Kocaeli.

Tezcan ABASIZ, Levent Necmi AKTÜRK ve Mehmet CURAL (2016), "Türkiye`de Enflasyon-Faiz Oranı İlişkisi: Nedensellik Analizi", 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 12-14 Mayıs 2016, Zonguldak.

Mehmet CURAL ve Arınç BOZ (2014), "Karadeniz ve Balkan Ülkelerinde Mali Sürdürülebilirliğin Analizi", I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, 3-5 Eylül 2014, Zonguldak.

 

Kitap ve Kitap Bölümleri

Mehmet CURAL ve Hasret GENÇ (2017), Türkiye’de Bütçe Açıkları ile Kamu Borçlanması Arasındaki İlişki: 1970-2016 Dönemi, 86-106, Maliye Araştırmaları-1, Bursa.

Mehmet CURAL (2015), Kalkınmanın Finansmanında Kamu İç ve Dış Borç Yapısı, Türkiye Alım Kitapları, OmniSciptum Marketing DEU, Germany.


Son İki Yılda Verilen Dersler
 

Lisans Dersleri

Devlet Borçları

Kamu Maliyesi I

Kamu Maliyesi II

Vergi Teorisi ve Politikası

Maliye Politikası

Kamu Bütçesi

Yüksek Lisans Dersleri

Devlet Borçlarının Analizi

Bütçe Sistemleri ve Politikaları

Kamu Kesimi Ekonomisi

Doktora Dersleri

Bütçe Uygulamalarının Analizi

Devlet Borçlarının Ekonomik Analizi

 Mali Sosyoloji


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

İhsan ÖZTUNÇ (2017), Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Zonguldak İli Kamu Hastaneler Birliği Uygulaması, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Elif Ceren ÇELEBI (2016), Vergi Bilinci ve Vergiye Bakış Açıları: Zonguldak İlinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Üzerine Uygulama, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ekrem DİBEK (2016), Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet İle Vergi Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişki, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hasret GENÇ (2015), Türkiye’de Bütçe Açıkları İle Kamu Borçlanması İlişkisi: 1970-2014 Dönemi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Halil Emre SAYGI (2015), Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Vergisi Uygulamaları ve Değerlendirilmesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İlknur ORAL (2014), Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetleri: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


Televizyon Konuşmaları

Kamu Maliyesindeki Gelişmeler, Ekonomik Bakış, Kanal Z (16.02.2018), http://kanalz.com.tr/15518-EKONOMIK_BAKIS_16_SUBAT_2018.html

Vergi Bilinci ve Gönüllü Uyum, Eko Analiz, Kanal Z (23.02.2016), https://www.youtube.com/watch?v=eD0vdxjHF1w


Alınan Ödüller

TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2015.

Eylül 2015- Eylül 2016 Yayın Başarı Belgesi.

 

Hakemlikler

Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

İdari Görevler

Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanı, 2014- devam ediyor.

İİBF Eğitim Komisyonu Üyesi, 2017-devam ediyor.

Bölüm Başkan Yardımcısı- 2012-2014, 2017-devam ediyor.

İİBF Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2016.

İİBF Dekan Yardımcısı, 2014-2016.

Farabi Bölüm Koordinatörü, 2013-2014, 2017-devam ediyor.

Erasmus Bölüm Koordinatörü, 2013-2014.

Mevlana Bölüm Koordinatörü, 2013-2014.Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi