English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    Banu Özbucak Albar
   Telefon    0372 291 1675
   E-posta    ozbucak1@hotmail.com
 

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

Adı Soyadı                  : BANU ÖZBUCAK ALBAR

Fakülte                        : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm                         : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Anabilim Dalı              : Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Telefon                        : 0372 291 1675

E- posta                       : ozbucak1@hotmail.com

1. Öğrenim Durumu       :

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Cumhuriyet Üniversitesi

1998-2002

Y. Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri/ Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

Cumhuriyet Üniversitesi

2002-2004

Doktora

İşletme / Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2009-2013

 

* Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:

“İlaç Mümessillerinin Çalışma Koşulları (Sivas Örneği)”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nevzat GÜLDİKEN

** Doktora Tezi/ S. Yeterlilik Çalışması/ Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:

“Özel Marka Pazarlaması ve Tutundurma Stratejileri”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,2013. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Osman KARKACIER


2. Akademik Unvanlar:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

Giresun Üniversitesi, Alucra MYO

2005-2008

Öğr. Gör.

Giresun Üniversitesi, Giresun MYO

2008-2013

Yrd.Doç.Dr.

Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2013-devam

 

3. İdari Görevler:

   Bülent Ecevit Üniversitesi, ÇEKO Bölüm Başkan Yardımcısı ( 2014-2016)

   Giresun Üniversitesi, Giresun MYO, Müdür Yardımcısı (2008-  2013)

   Giresun Üniversitesi, Giresun MYO, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı (Tedviren) ( 2008- 2013) 

   Giresun Üniversitesi, Giresun MYO, Yönetim Kurulu Üyeliği ( 2008- 2013)

   Giresun Üniversitesi, Alucra MYO, Müdür Yardımcısı (2005- 2008)


4. Projeler

          Ali Sırrı YILMAZ ve Banu Özbucak ALBAR “Özel Marka Pazarlaması ve Tutundurma Stratejileri”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD. Doktora tezi çalışması, (BAP Projesi- Araştırmacı)

 

5. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

2015-2016

Güz

Çalışma Psikolojisi

3

 

80

Endüstri ilişkileri I

3

 

80

İşgücü Piyasasında Enformalleşme

3

 

160

İşletme Yönetimi I

3

 

80

Girişimcilik

3

 

160

 

 

Bahar

İş sağlığı ve güvenliği

3

 

80

Ergonomi

3

 

160

Pazarlama

3

 

80

İşletme Bilimi-II

2

 

80

Kariyer Geliştirme

3

 

80

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

Güz

Endüstri İlişkileri-I

3

 

80

Çalışma psikolojisi

3

 

80

Çalışma Hayatında kadın

3

 

160

Girişimcilik

3

 

80

Ergonomi

3

 

140

Pazarlama

3

 

80

 

 

Bahar

Endüstri İlişkileri-II

3

 

80

İşçi sağlığı ve İş Güvenliği

3

 

70

İnsan kaynakları Yönetimi

3

 

80

Davranış Bilimleri

3

 

110

 

6.Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

6.2. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

Banu Özbucak Albar , Gülüzar Öksüz (2013) “Özel Markalı Ürünlerin Pazarlanmasında Tutundurma Stratejilerinin Etkisi Üzerine Bir Uygulama”,  International Journal Of Social Science Studies, Vol:6, No:7, 869-893 pp., ISSN: 2147-2971

 

Banu Özbucak Albar , Gülüzar Öksüz (2013),  “Marka Farkındalığı Oluşturma Sürecinde Reklamlarda Ünlü Kişilerin Kullanılmasının Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreçleri Üzerindeki Etkisi: Giresun İli Araştırması”, International Journal Of Social Science Studies, Vol:6, No:8, 417-431 pp., ISSN: 2147-2971

 

6.3.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Banu Özbucak Albar (2017), Çalışma Hayatında Duygusal Emek ve Estetik Emek Karmaşasında Tükenen Kadın, 6. International Congress on Current Debates in Social Sciences December 14-16,  İstanbul, Turkey, ss.166. (Özet metin)

Sanem Berkün,Banu Özbucak Albar (2017), "Kadın istihdam Sorunlarının Aşılmasında Belediyelerin Üzerine Düşenler",  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs, Alanya (özet metin)

Banu Özbucak Albar (2017),  "Research on The Perspective of Iron-Steel Workers on Working Life and The Labour Unions", Innovation and Global Issues in Social Sciences,  27-29 April 2017, Patara Antalya, ss 581-592.


Banu Özbucak Albar, Sanem Berkün (2017),  "The Problems of Women Working in Home Services in Turkey: Zonguldak Sample", Innovation and Global Issues in Social Sciences,  27-29 April 2017, Patara Antalya, ss 928-937.

Banu Özbucak Albar, Gökhan Ofluoğlu, (2014) “ Türkiye’de İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı”, International Science And Technology Conference, 18-20 December 2014,  Doha, Katar.

 

6.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

Banu Özbucak Albar (2017),  İş Güvencesizliği ve Tükenmişlik İlişkisi: Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadınlara Yönelik Araştırma, Current Debates in Labour Economics, Demography Gender Studies Bölüm Adı:Labour Economics Neoliberalism,Labour Markets and Case Studies, IJOPEC Puplication Limited, London, ISBN: 978-1-9125031-8-7


Banu Özbucak Albar (2015),  Özel Marka Pazarlaması, Türkiye Alim Kitapları. ISBN-13:   978-3-639-67224-4

 

6.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Banu Özbucak Albar, Gökhan Ofluoğlu (2017) "Çalışma Hayatında Mobbing ve Tükenmişlik İlişkisi", Hak- İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt:6, Yıl:6, Sayı:16, ss 538-550.


Gökhan Ofluoğlu, Banu Özbucak Albar (2017) "Yaşlı İşgücünün İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunları, Çözüm önerileri", Hak- İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt:6, Yıl:6, Sayı:15, ss 335-360.


Banu Özbucak Albar, Sanem Berkün, Gökhan Ofluoğlu, (2016) "Türkiye`de Hukuki Çerçevesiyle İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Örneği", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 30, Sayı:5, , ss.1195-1206.


Banu Özbucak Albar,  (2014), “Tüketicilerin Özel Markalı Ürünleri Satın Almasına Tutundurma Stratejilerinin Etkisi: Giresun İlinde Bir Uygulama”, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:24, Sayı:1, s.99-115.


 Banu Özbucak Albar,  Teoman Duman (2011), “Bir Tüketici Grubu Olarak Kadınların Mağaza Markalı Ürünlere Karşı Tutumları- Giresun İli Örneği”, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, s.79-100.


 

6.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

6.7.Diğer yayınlar

 

 Banu Özbucak Albar,  (2014), “Özel Markalı Ürünlerin Pazarlanmasında Tutundurma Stratejilerinin Etkisi Üzerine Bir Uygulama”, Drink İçecek ve Teknolojileri Dergisi, Nisan-2014, Sayı:81, s. 60-70.

 

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi