English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    Sanem Berkün
   Telefon    0372 291 1681
   E-posta    sanemberkun@beun.edu.tr
   Web    Kişisel Web Sayfası
 


ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

1.     Adı Soyadı:                      Sanem BERKÜN

2.     Doğum Tarihi:                 15. 06. 1979

3.     Ünvan:                              Yrd. Doç. Dr.                           

4.     Öğrenim Durumu:           Doktora

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Ön Lisans

Halkla İlişkiler

Anadolu Üniversitesi

1997

Lisans

Kamu Yönetimi

Uludağ Üniversitesi

2002

Lisans

Okul Öncesi Öğretmenliği

Anadolu Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Kamu Yönetimi

Uludağ Üniversitesi

2005

Y. Lisans

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği

Uludağ Üniversitesi

2006

Doktora

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Uludağ Üniversitesi

2012

 

5.      Akademik Unvanlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimi Anabilim Dalı

2008-2012

Dr. Arş.Gör.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimi Anabilim Dalı

2012- 2014

Yar.Doç. Dr.

Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

   2014-………

6.      Yönetilen Yüksek Lisans ve DoktoraTezleri

 6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 6.2. Doktora Tezleri

7.      Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Sanem Berkün, Özlem Işığıçok "A General Outlook on Employment of the Disabled Under the Perspective of Decent Work", e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi / Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), Cilt:10, Sayı:1, 2018, ss.25-38. 

Sanem Berkün, "Türkiye`de Sosyal Belediyecilik Anlayışı", e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi / Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), Cilt:9, Sayı:2, 2017, ss.582-598. 

Banu Özbucak Albar, Sanem Berkün, Gökhan Ofluoğlu, "Türkiye`de Hukuki Çerçevesiyle İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Örneği", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 30, Sayı:5, 2016, ss.1195-1206.

Sanem Berkün, "Avrupa Kentsel Şartı’nın Kentlerdeki Özürlü ve Sosyo-Ekonomik Bakımdan Engellilere Yönelik İlkeleri ve Bursa Kentinde Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Erişilebilirliği", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, Nisan, 2016, ss. 61-72.

Sanem Berkün, Nur Dilbaz Alacahan, Rüya Atakli Yavuz “Kadin İstihdamini Artirmada Alternatif Bir Değerlendirme: Evde Çalişma” Iaaoj International Anatolia Academic Online Journal , Social Science, Cilt:2, Sayı:2 2015, ss.43-61.

Suat Uğur, Nur Dilbaz Alacahan, Sanem Berkün “Türkiye’de Kayitdişi İstihdamin Etkilerinin Ekonomik Bir Perspektiften Değerlendirilmesi (2005-2013)”Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, 2014, ss.57-75.

7.3     Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Sanem Berkün (2018) "Engellerin Aşılmasında Kent Konseylerinin İşlevi: Eskişehir Kent Konseyi Örneği""II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4-5 Mayıs 2018, Adana, ss.90-106

Sanem Berkün (2018) "Cittaslows and Turkay", II. International Dmitri Yavoronitski European Congress on Social Sciences, 26- 29 Nisan 2018, Kiev, ss.17-18. (Özet metin)

Sanem Berkün (2017) "Engelli İstihdam Sorunlarının Aşılmasında Mesleki Eğitimin Önemi", IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress, 23- 25 Ağustos 2017, Roma, Cilt:3, ss.427-437.

Sanem Berkün,Banu Özbucak Albar (2017), "Kadın istihdam Sorunlarının Aşılmasında Belediyelerin Üzerine Düşenler",  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Alanya (Özet metin)

Banu Özbucak Albar, Sanem Berkün (2017),  "The Problems of Women Working in Home Services in Turkey: Zonguldak Sample"Innovation and Global Issues in Social Sciences,  27-29 April 2017, Patara Antalya, ss 928-937.

Hamza Çeştepe, Sanem Berkün (2016)"Türkiye`de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Aşılmasında Kadın Dostu Kentler", International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book ICOMEP, 26-27 Kasım 2016, İstanbul, ss.2286-2298.

Sanem Berkün (2016) “The Development Of The Environmental Right And Its Reflection On Turkey’s Legislation”X. European Conference on Social and Behavioral Science IASSR19-22 Mayıs 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek, pp. 241-250. 

Sanem Berkün (2015) “How Much Is The Public Informed About The E-Government Services Of The Municipalities: Municipality Of Yildirim, Bursa Case”,  International Conference On The Changing World And Social Research I ICWSR 2015 Vienna, Proceedings Book of ”,  International Conference On The Changing World And Social Research I,Vienna, Austrıa, 25-28 August 2015, pp. 824-832.

Sanem Berkün, Özcan Sezer (2015) “Çocuklarin Korunmasi Sürecinde Çocuk Dostu Kentler ve Yerel Yönetimlerin Rolü”, 1. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 15-17 Nisan 2015, Eskişehir, Bildiriler Kitabı, 4. Cilt., ss.1106-1127.

Sanem Berkün (2013) "Avrupa Kentsel Şartı’nın Kentlerdeki Özürlü ve Sosyo-Ekonomik Bakımdan Engellilere Yönelik İlkeleri ve Bursa Kentinde Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Erişilebilirliği", Engelsiz İzmir Uluslararasi Katilimli Engellilerin Kentsel Sorunlari ve Çözümleri Kongresi, 30 Ekim-03 Kasım 2013, İzmir (Özet metin).

Serpil Aytac, Nuran Bayram, Ahmet Özenalp, Serhat Özgökçeler, Sanem Berkün, Ali Ceylan, Hasan Erturk “Flexible Working and Employment of People with Disabilities at Customs Brokerage Firms in Turkey: A Social Responsibility Project", Procedia Journal of Social Science, ISSN 1877-0428, Volume 65, 39-45, 3 December, Elseiver 2012.

Sanem Berkün (2010) “Engellilerin İstihdam Sorunları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü”, VII. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, VII. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiriler Kitabı, 03-05 Aralık, 2010, Çanakkale, ss.210-215.

Orhan Şevki Yiğitbaş, Sanem Berkün (2009) “Şirketlerin Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sosyal Girişimcilik ve STK`lar Üzerindeki Etkileri: AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Örneği”, VI. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, VI. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiriler Kitabı, 23-25 Ekim, 2009, Çanakkale, ss.185-192.

7.4  .  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Sanem Berkün, "Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Yavaş Şehirler"Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar - III, Gece Kitaplığı, Ankara, 2018, ss.217-235.

Hasan Ertürk - Sanem Berkün, "Kente Ekolojik Bakış Ekseninde Sürdürülebilir Kent", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar - III, Gece Kitaplığı, Ankara, 2018, ss.197-215.

Sanem Berkün, "Theological Environmental Ethics and Religions", The Most Recent Studies in Science and Art, Editörler: Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atık, Salim Hızıroğlu, Robert L. Elliott, Dilek Atık, Gece Kitaplığı, Ankara, 2018, ss.55-69. 

Sanem Berkün, “The Function of City Councils in Protection of The Environmental Right From The Public Point of View : Eskişehir City Couincil Case ” Current Debates in Public Finance Public Administration Environmental Studies, Ijopec  Publication, First Edition, London, 2017, ss. 337-360

7.5.   Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Sanem Berkün, “Kamu Açısından Yönetim”, Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 16, 2017, ss.638-664 .

Sanem Berkün, Gökhan Ofluoğlu, “Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Yenilenebilir Enerji ve Türkiye”. Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Prof. Dr. Fevzi Demir’e Armağan Özel Sayısı, 2016, ss. 1097-1120.

Sanem Berkün, "Home-Based Telecommuting: Perceptions of Disabled Municipality Employees in Bursa", Turkish Yearbook of Human Rights, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Vol. 35-36, 2013-2014, pp. 1-47.

Sanem Berkün, “Ev Esasli Uzaktan Çalişma: Bursa’da Engelli Belediye Çalişanlarinin Algilari”, İnsan Hakları Yıllığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Cilt:31, 2013, ss.15-61

Hamit Palabiyik, Sanem Berkün, “İşsizlerin Bakiş Açişsiyla Ekonomik Kriz Sonrasinda Bursa Özel Sektöründe İstihdam ”,Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt:47, Sayı: 546, Ağustos 2010,ss.87-94.

Sanem Berkün "Sosyal Hizmet Uzmanlarinin Çalişma Hayatinda Karşilaştiklari Mesleki Sorunlar: Bursa Örneği", Toplum ve Sosyal Hizmet, Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Dergisi, 2010; Citl:21, Sayı:1, ss.99-109.

Sanem Berkün, "Kalite Yönetimi Perspektifinden Karşilaştirmali Analiz: Bursa Osmangazi Ve İnegöl Belediyeleri" Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, Cilt: 3, 2010, ss137-161.           

7.6.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Sanem Berkün, Bekir Parlak “Türkiye’de Engelliler Perspektifinden E-Devlet Hizmetlerinin Erişilebilirliği” 13. KAYFOR Kamu Yönetimi Forumu Bildiri Kitabı, 15-17 Ekim 2015, Konya, ss. 1856-1868.

Sanem Berkün, “Özürlü İstihdamında Tele Çalışma" VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Kitap:2, 02-05 Ekim 2013, Muğla ss. 451-461.

Mustafa Görün, Sanem Berkün, “Belediyelerin Geri Dönüşüm Faaliyetlerinin, İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgileri Üzerinde Etkisi: Karşılaştırılmalı Bir Analiz”, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü VIII. Kamu Yönetimi Forumu, VIII. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı, 20 - 22 Ekim, 2010, Ankara, ss.931-948.

Sanem Berkün, “Yükseköğretime Geçiş Sınavına Hazırlanan Gençler Sosyal Hizmet Mesleğini Ne Kadar Tanıyor?" Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010, 09-11 Aralık 2010, Ankara.

Sanem Berkün, Orhan Şevki Yiğitbaş, “Yerel Yönetim Çalışanları, İnsan Kaynakları Yönetimi Modelinden Ne Kadar Haberdar ? Çanakkale Belediyesi Örneği”, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 19-20 Ekim, 2009, Ankara, ss. 651-664.

Serpil Aytaç, Hasan Ertürk, Nurhan Bayram, Serhat Özgökçeler, Sanem Berkün, Ali Ceylan, Ahmet Özenalp, Erdem Saker, Ayhan Zenbilci, “Gümrük İşletmelerinde Esnek Çalışma Sistemleri Işığında Özürlü İstihdamı Projesi (GÖZİS)”, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 15-16 Kasım 2011 (özet metin)

7.7 Yazılan ulusal kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Sanem Berkün, "Kamu Açısından Yönetim`, Editör: Ali Akdemir, Örgütlerin Yönetimi: Kavramsal, Kuramsal, Tematik ve Kurumsal Açılardan Yönetim, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2018, ss. 799-823.

Sanem Berkün, "Yerel Yönetimler Açısından Yönetim`, Editör: Ali Akdemir, Örgütlerin Yönetimi: Kavramsal, Kuramsal, Tematik ve Kurumsal Açılardan Yönetim, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2018, ss. 825-845.

Sanem Berkün, "Küreselleşen Dünyada Türkiye`nin Durumu ve Türkiye`de Yaşanan Temel Toplumsal Sorunlar", Türkiye`nin Toplumsal Yapısı, Editörler: Gülay Ercins, Metin Çoban, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2016, ss. 343-368.

Sanem Berkün, “Özürlülerin İstihdaminda Ev Esasli Tele Çalişma (Evde Tele Çalişma): Bursa İli Belediyelerinden Örnekler” TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayını, 2013

7.8.Diğer yayınlar

Sanem Berkün Kitap Tahlili Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi 2011 Cilt: 9 Sayı: 2 kitap tahlili (Üretim Sürecinde Sakat Emeği Mağdule DEMİRCİOĞLU Kibele Yayınları)

 Sanem Berkün Kitap Tahlili Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi 2010 Cilt: 8 Sayı:1 (Katılımcılık Ve Kalkınma Ekseninde Yerel Sosyal Politikalar Ali Seyyar – Oral Demir), KAM Yayınları

Sanem Berkün kitap tahlili Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi 2009 Cilt 7 Sayı: 1 (Türk Kamu Yönetimi Güncel ve Eleştirel Bir Yaklaşım Aykut Polatoğlu), Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları

Sanem BERKÜN, "Engelli Algısında Dönüşüm", konulu semineri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Seminerleri kapsamında 25. 12. 2013 tarihinde Biga/Çanakkale’de gerçekleştirmiştir.

Sanem BERKÜN 30 Mayıs - 01 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi’ne katılım göstermiştir.

Sanem BERKÜN ÇOMÜ 2012 Görevde Yükselme Hizmetiçi Eğitimi`nde, TC Anayasası, Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu derslerini vermiştir. 

7.9.  Uluslararası atıflar

8.     Ulusal & Uluslararası Projeler

Serpil Aytac, Nuran Bayram, Ahmet Özenalp, Serhat Özgökçeler, Sanem Berkün, Ali Ceylan, Hasan Erturk,"Gümrük İşletmelerinde Esnek Çalışma Sistemleri Işığında Özürlü İstihdamı [GÖZİS]" UAP(I)-2011/83  Uludağ Üniversitesi,  2011-2013

9.    İdari Görevler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mevlana Koordinatörü (2015-…..)

Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Editör Yardımcısı (2015-2018)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcılığı (2014-2017)

10.   Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.   Ödüller

2002 Türk Eğitim Vakfı Üstün Başarı Ödülü

Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 2002 Bölüm Birincisi Ödülü

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

 

Hukukun Temel Kavramları

3

0

363

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3

0

73

Devlet ve Bürokrasi Kuramları

3

0

75

Diploma Çalışması

0

2

1

2014-2015

Bahar

 

Hukukun Temel Kavramları

3

0

150

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

81

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

0

188

Borçlar Hukuku

3

0

92

Diploma Çalışması

0

2

4

 

 

Hukukun Temel Kavramları

3

0

511

2015-2016

Güz

Kamu Personeli Yönetimi

3

0

82

 

 

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3

0

73

2015-2016

Bahar

 

Kamu Yönetiminde Etik

3

0

56

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

76

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

0

221

Diploma Çalışması

0

2

25

2016-2017

Güz

 

Kurumsal İletişim Yönetimi Yüksek Lisans

3

0

8

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi Sorunları Yüksek Lisans

 3

0

10

Hukukun Temel Kavramları

3

0

211

Yönetim Bilimi

3

2

139

2016-2017

Bahar

 

Kamu Yönetiminde Etik

3

0

58

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

79

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

0

228

Diploma Çalışması

0

2

10

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi