English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    Kamil  Demirhan
   Telefon    0372 291 1702
   E-posta    demirhankamil@beun.edu.tr
   Web    http://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/Goruntule/demirhankamil
 


AKADEMİK DERECELER

 

Doktora, 2015, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi

 

Lisans, 2008, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İİBF, Hacettepe Üniversitesi


 

AKADEMİK DENEYİMLER

 

2016 – Devam Ediyor, Yardımcı Doçent, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İİBF, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.

 

2015 – 2016 – Araştırma Görevlisi, Kamu Yönetimi Bölümü, İİBF, Niğde Üniversitesi.

 

2014 Güz Dönemi - Misafir Doktora Araştırmacısı, Aarhus Üniversitesi, Danimarka

 

2008 - 2015 - Araştırma Görevlisi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İİBF, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. ARAŞTIRMA ALANLARI

 

Siyaset Kuramı, Siyasal Düşünceler Tarihi, Demokrasi Kuramları, Siyasal İletişim, Sosyal Medya ve Siyaset, Yerel Yönetimler, Yönetişim, E-Devlet.İDARİ GÖREVLER


07/2016- 10/2017 Bölüm Başkan Yardımcısı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

      2016/2017 Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

      2018 - ...  Farabi Koordinatörü

     

 VERİLEN DERSLER


 Lisans (2016-2018)


 KAM102 Anayasa Hukuku 

 KAM204 Siyasi Tarih 

 MLY208 İnsan Hakları 

 KAM 310 İnsan Hakları Hukuku 

 KAM 212 Siyaset Kuramı


 KAM307 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 

 KAM315 Demokrasi Kuramları

 KAM205 Siyasi Düşünceler Tarihi 


 Yüksek Lisans (2016-2018)

 

 BYE900 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Yayın Etiği 

 SBK704 Kamu Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri 

 


MAKALELER (Ulusal/Uluslararası İndekslerde Taranan)

 

Demirhan, Kamil & Onur-İnce, F. Hilal (2018). Türkiye’de Kamusal Aktörler Olarak Sivil Toplum Örgütlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımı. Amme İdaresi Dergisi, 51(3), 61-88. [SSCI]


Demirhan, Kamil (2018). Mintzberg`in Örgütsel Yapılandırma Teorisi Bağlamında Türkiye`deki Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İnceleme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 207-221.  [Ulakbim]


Demirhan, Kamil (2017). Ulusal Alanyazında Uluslararası Öğrenciler ve Uluslararası Öğrencileri Siyasal Açıdan Düşünmek. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ICMEB17 Özel Sayısı, 547-562.[Ulakbim]


Demirhan, Kamil (2017). Türkiye`de 2014 Yılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecinde Twitter Kullanımının Müzakereci Demokrasi ve Agonistik Demokrasi Yaklaşımları Çerçevesinde İncelenmesi, AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology 8(30):131-154. [Ulakbim, IndexCopernicus]


Demirhan, Kamil (2017). Türkiye`de 2017 Anayasa Referandumu Sürecinde Siyasal İletişim Aracı Olarak Twitter Kullanımı, Erciyes İletişim Dergisi Akademia, 5(2), 262-280. [Ulakbim]


Demirhan, Kamil (2017). Yeni Medyada Siyasal İletişim Sürecinin Kavramsallaştırılmasında Alternatif Modeller: Müzakereci ve Agonistik Demokrasi Yaklaşımları, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5 (1), 174-200. [Ulakbim]


Demirhan, Kamil & Sadioğlu, Uğur (2016). İşlem Maliyetleri Kuramı Çerçevesinde Devletin Gerekliliği Tartışması ve Güncel Kamu Yönetimi Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2(4),  106-116. [ESJI, DAIJ, ASOS Index]


Demirhan, Haydar & Demirhan, Kamil (2016). A Bayesian approach for the estimation of probability distributions under finite sample space.  Statistical Papers, 1-15 (SSCI/SCI IF: 0.727)


Demirhan, Kamil & Çakır-Demirhan, Derya, (2015). Gender and politics: Patriarchal discourse on social media. Public Relations Review, 41(2), 308-310 (SSCI IF: 2.086)

 

Öktem, M. Kemal, Demirhan, Kamil & Demirhan, Haydar (2014). The Usage of EGovernance Applications by Higher Education Students. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(5): 1925-1943 (SSCI IF: 0.607)


Demirhan, Kamil (2014). Modernlesme Sürecinde Ataerkil Rollerin Yeniden Yapılandırılması: Erkek Feminizmi ve Türk Edebiyatından Örnekler. Kadın/Woman 2000, 15(1). [Ulakbim]


Demirhan, Kamil (2014). Yönetimin Sınırlandırılması ve Siyasal Temsil İlkelerinin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42. [Ulakbim]

 

Demirhan, Kamil (2012). Politics in the Globalization: Thinking on the Relationships Between Social Capital and Political Participation. Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 4(1)229-238.

 

Çakır, Derya & Demirhan, Kamil (2011). Political Character of the Social Actions in the Process of Globalization: A Case Study, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 3(2): 159-168.

 

Demirhan Kamil, Öktem M. Kemal (2011). Electronic Participation in the Policy Making Process: A Case Study.  International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 3(1): 59-78ULUSLARARASI KİTAPLAR ve KİTAP BÖLÜMLERİ


Demirhan, Kamil (2017). Scandal Politics and Political Scandals in the Era of Digital Interactive Media, (In) Demirhan, Kamil & Çakır-Demirhan, Derya (Eds.) Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media, (pp. 25-50), USA: IGI Global. (SCOPUS)


Demirhan, Kamil (2017). Participation, Civil Society and the Facebook Use of NGOs in Turkey, (In) Demirhan, Kamil & Çakır-Demirhan, Derya (Eds.) Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media, (pp 223-246), USA: IGI Global. (SCOPUS)


Yıldız, Mete & Demirhan, Kamil (2016). Analysis and Comparison of The Role of Local Governments with Other Policy Actors in Disaster Relief via Social Media: The Case of Turkey. (In) U. Sadioğlu & K. Dede (eds) Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, (463-484). USA: IGI Global. (SCOPUS)


Demirhan, Kamil (2016). Relationship between Social Media and Political Parties: The Case of Turkey. İç. Mehdi Khosrow-Pour (ed.), Social Media and Networking: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (4 Volumes), (pages 1196-1225), USA: IGI Global (SCOPUS)


Demirhan, Kamil (2014). Relationship between Social Media and Political Parties: The Case of Turkey. İç. Ashu M. G. Solo (ed.), Political Campaigning in the Information Age, (1-30), USA: IGI Global.(SCOPUS)ULUSAL KİTAPLAR ve KİTAP BÖLÜMLERİ


Demirhan, Kamil (2015). Charles Taylor: Tanınma Politikası ve Çok- Kültürcülük. İç. Hilal Onur Ince (ed.),Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar III, Doğu-Batı.EDİTÖRLÜK


Uluslararası Kitap 


Demirhan, Kamil & Çakır-Demirhan, Derya (2017). Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media, USA: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-5225-2019-1 (SCOPUS)


Dergi


Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alan Editörlüğü (2017-...)ULUSLARARASI BİLDİRİLER


Demirhan, Kamil (2018), The Crisis of E-Governance as The Failure of Sustainability: Temporal Comparision of The Success of Municipalities in Ankara,  The 2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory, "The Crisis: Future Prospects on Politics, Culture and Governance", Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye


Demirhan, Kamil (2018), International Students and Discrimination in Higher Education: A Literature Review. Education, Society and Reform Research, International Conference, Ankara, Türkiye. 

 

Demirhan, Kamil (2017), Yabancı Uyruklu Öğrencilerden Uluslararası Öğrencilere: Ulusal Alanyazında Uluslararası Öğrenciler ve Siyasal Açıdan Değerlendirilmesi, International Congress on Management, Economics and Business, ICMEB 2017, Zonguldak, Türkiye


Demirhan, Kamil (2017), Gender Equality and Communicative Power of Individuals on Twitter: A Research on Twitter Communication during 2014 Presidential Election in Turkey, Istanbul Gelişim University III. International New Media Conference, İstanbul.  


Demirhan, Kamil, (2014), Social Media Data Analysis. Seminer, Düzenleyen: Digital Footprints Research Group & Centre for Internet Studies, Aarhus Üniversitesi, Danimarka.


Demirhan, Kamil (2013). Civil Society and NGOs on Digital Era in Turkey, International Journal of Art and Sciences Conference, Roma.

 

Yıldız, Mete & Demirhan, Kamil (2013). What Can E-Government Studies Learn From Crises: The Case of 2011 Van Earthquake. Second Global Conference on Public Policy and Administration in the Middle East, Ankara, Atılım Üniversitesi.


Demirhan, Kamil (2013). Adoption of Political Parties in Turkish Parliament to the Use of Information and Communication Technologies in Politics. Political Studies Association Annual International Conference, Cardiff, İngiltere.

 

Yıldız, Mete & Demirhan, Kamil (2012) Social Media Use After Disasters: The Case of Van Earthquake in Turkey. 2012 EGPA Annual Conference, Bergen, Norveç.  

 

Demirhan, Haydar & Demirhan, Kamil (2012). Forecasting Election Results via the Sequential Nature of Bayes` Theorem and an Application to the Turkish General Elections. ISBA 2012 Conference, Kyoto, Japonya.

 

Demirhan, Kamil & Öktem, M. Kemal (2012). E-participation in Turkey: A Case Study of Higher Education Student. GU Commission on Geography of Governance New Challenges for Local Governance, Lizbon, Portekiz 


 

ULUSAL BİLDİRİLER

 

Demirhan, Kamil & Öktem, M. Kemal (2015). E-Devlet Uygulamalarında Kadın Perspektifini Geliştirmek. 32. Türkiye Bilişim Kurultayı, Ankara.

 

Yıldız, Mete & Demirhan, Kamil (2012). Van Depremi Sonrasında Çeşitli Kamu Politikası Aktörlerinin Facebook Kullanımı. 29. Ulusal Bilişim Kurultayı, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara.

 

Demirhan, Kamil (2011). Ziya Gökalp, Fuat Köprülü ve Pertev Naili Boratav’ın Kültür ve Medeniyet Yaklaşımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Siyasi İlimler Türk Derneği IX. Lisansüstü Konferansı, Okan Üniversitesi, İstanbul.

 

 

ULUSAL ve ULUSLARARASI PROJELER

 

2014 - Sosyal Medyanın Kentsel Gelişme ve Katılım Sürecinde Kullanımı: Zonguldak Örneği. Süre: 4 ay, Destek: Hacettepe Üniversitesi.

 

2013 - Türkiye`de Siyasal Katılım Bakımından Sivil Toplum Örgütlerinin Sosyal Medya Kullanımı. Süre: 8 ay, Destek: Hacettepe Üniversitesi.

 

2013 - Avrupa`da Türk Yerel Medyası. Proje Asistanı, Süre: 4 ay, Destek: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü. HAKEMLİKLER

 

New Media and Society (SSCI)


Information Development (SSCI)


TODAIE Amme İdaresi Dergisi (SSCI)


Social Movement Studies (SSCI)


International Journal of E-Politics (Worldwide Political Abstracts)

 

International Journal of Interactive Communication Systems and Technologies (INSPEC) 


Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi (Ulakbim, IndexCopernicus)

 


YAYIN KURULU ÜYELİĞİ

 

Handbook of Research on Political Activism in the Information Age, 2014. Ashu M. G Solo (ed.) ISBN13: 9781466660625, DOI: 10.4018/978-1-4666-6062-5

 

Political Campaigning in the Information Age, 2014. Ashu M. G Solo (ed.) ISBN13: 9781466660625, DOI: 10.4018/978-1-4666-6062-5BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 

The European Consortium for Political Research, Internet and Politics SG

 

Türkiye Bilişim Derneği


 

 

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi